ابعاد و قیمت ها


مخزن آب دات کام بنر

جدول ابعاد و قیمت مخزن ، منبع ، وان و سپتیک تانک

مخازن پلی اتیلنطول
(cm)
عرض
(cm)
ارتفاع
(cm)
قیمت
(ریال)

مخزن پلی اتیلن افقی مخزن افقی
مخزن 70 لیتری سه لایه افقی
 • تحویل فوری
 • کلیک کنید
  714448770,000
  مخزن 70 لیتری تک لایه افقی
 • تحویل فوری
 • 714448640,000
  مخزن 100 لیتری سه لایه افقی
 • تحویل فوری
 • 7354581,000,000
  مخزن 100 لیتری تک لایه افقی
 • تحویل فوری
 • 735458770,000
  مخزن 200 لیتری سه لایه افقی
 • تحویل فوری
 • 9960681,650,000
  مخزن 200 لیتری تک لایه افقی
 • تحویل فوری
 • 9960681,400,000
  مخزن 250 لیتری سه لایه افقی
 • تحویل فوری
 • 10862681,820,000
  مخزن 250 لیتری تک لایه افقی
 • تحویل فوری
 • 10862681,500,000
  مخزن 300 لیتری سه لایه افقی
 • تحویل فوری
 • 12070772,110,000
  مخزن 300 لیتری تک لایه افقی
 • تحویل فوری
 • 12070771,750,000
  مخزن 400 لیتری افقی سه لایه
 • تحویل فوری
 • 12067752,399,000
  مخزن 400 لیتری تک لایه افقی
 • تحویل فوری
 • 12067752,060,000
  مخزن 500 لیتری سه لایه افقی
 • تحویل فوری
 • 13579862,940,000
  مخزن 500 لیتری تک لایه افقی
 • تحویل فوری
 • 13579862,540,000
  چهار پایه فلزی ( تا 500 لیتری افقی )
 • تحویل فوری
 • 13070402,300,000
  مخزن 700 لیتری سه لایه افقی
 • تحویل فوری
 • 17081913,838,000
  مخزن 700 لیتری تک لایه افقی
 • تحویل فوری
 • 17081913,568,000
  مخزن 750 لیتری سه لایه افقی
 • تحویل فوری و حمل رایگان
 • 15590984,030,000
  مخزن 750 لیتری تک لایه افقی
 • تحویل فوری
 • 15590983,670,000
  مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی
 • تحویل فوری و حمل رایگان
 • 1681001044,820,000
  مخزن 1000 لیتری تک لایه افقی
 • تحویل فوری و حمل رایگان
 • 1681001044,180,000
  مخزن با درب قفل دار (1000 افقی)
 • تحویل فوری و حمل رایگان
 • 1681001046,320,000
  چهار پایه فلزی ( تا 1000 لیتری افقی )
 • تحویل فوری و حمل رایگان
 • 16090403,500,000
  مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی
 • تحویل فوری و حمل رایگان
 • 1991161207,180,000
  مخزن 1500 لیتری تک لایه افقی
 • تحویل فوری و حمل رایگان
 • 1991161206,280,000
  مخزن 2000 لیتری افقی سه لایه
 • تحویل فوری و حمل رایگان
 • 2011241318,940,000
  مخزن 2000 لیتری تک لایه افقی
 • تحویل فوری و حمل رایگان
 • 2011241317,670,000
  چهار پایه فلزی ( تا 2000 لیتری افقی )
 • تحویل فوری و حمل رایگان
 • 190115404,900,000
  مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی
 • تحویل فوری و حمل رایگان
 • 25013615012,600,000
  مخزن 3000 لیتری تک لایه افقی
 • تحویل فوری و حمل رایگان
 • 25013615011,210,000
  مخزن 4000 لیتری سه لایه افقی
 • تحویل فوری و حمل رایگان
 • 25015917018,250,000
  مخزن 4000 لیتری تک لایه افقی
 • تحویل فوری و حمل رایگان
 • 25015917017,040,000
  مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی
 • تحویل فوری و حمل رایگان
 • 25019019023,730,000
  مخزن 5000 لیتری تک لایه افقی
 • تحویل فوری و حمل رایگان
 • 25019019022,450,000
  مخزن 7500 لیتری افقی مادولار360190200تماس
  مخزن 10000 لیتری افقی مادولار460190200تماس
  مخزن 15000 لیتری افقی مادولار720190200تماس
  مخزن 20000 لیتری افقی مادولار960190200تماس
  مخزن 30000 لیتری افقی مادولار1500190200تماس
  معرفی مخزن پلاستیکی اسید---تماس

  مخازن زیر پلهمخزن زیر پله
  طول
  (cm)
  عرض
  (cm)
  ازتفاع
  (cm)
  قیمت
  (ریال)
  مخزن زیر پله 500 لیتری سه لایه KU12888953,150,000
  مخزن زیر پله 500 لیتری تک لایه KU12888952,940,000
  مخزن زیرپله 1000 لیتری سه لایه
 • تحویل فوری و حمل رایگان
 • کلیک کنید
  170901055,909,000
  مخزن زیرپله 1000 لیتری تک لایه
 • تحویل فوری و حمل رایگان
 • 170901055,523,000

  مخازن عمودی مخزن عمودی 2000
  قطر(cm)ارتفاع(cm) قیمت(ریال)
  مخزن 100 لیتری عمودی سه لایه
 • تحویل فوری
 • کلیک کنید
  52751,040,000
  مخزن 100 لیتری عمودی تک لایه
 • تحویل فوری
 • 5275840,000
  مخزن 220 لیتری عمودی سه لایه
 • تحویل فوری
 • 601001,600,000
  مخزن 220 لیتری عمودی تک لایه
 • تحویل فوری
 • 601001,400,000
  مخزن 350 لیتری عمودی سه لایه
 • تحویل فوری
 • 691302,070,000
  مخزن 350 لیتری عمودی تک لایه
 • تحویل فوری
 • 691301,860,000
  مخزن 500 لیتری عمودی سه لایه
 • تحویل فوری
 • 831132,450,000
  مخزن 500 لیتری عمودی تک لایه
 • تحویل فوری
 • 831132,330,000
  چهار پایه فلزی ( تا 500 لیتری عمودی) + 1000 لیتری عمودی بلند8585402,300,000
  مخزن 550 لیتری عمودی سه لایه
 • تحویل فوری
 • 721682,790,000
  مخزن 550 لیتری عمودی تک لایه
 • تحویل فوری
 • 721682,580,000
  مخزن کروی 900 لیتری سه لایه
 • تحویل فوری
 • 1331334,230,000
  مخزن کروی 900 لیتری تک لایه
 • تحویل فوری
 • 1331333,770,000
  مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه
 • تحویل فوری و حمل رایگان
 • 1091454,370,000
  مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه تک لایه
 • تحویل فوری
 • 1091453,790,000
  چهار پایه فلزی ( تا 1000 لیتری عمودی کوتاه )
 • تحویل فوری
 • 105105403,000,000
  مخزن 1000 لیتری عمودی بلند سه لایه
 • تحویل فوری و حمل رایگان
 • 882084,600,000
  مخزن 1000 لیتری عمودی بلند تک لایه
 • تحویل فوری و حمل رایگان
 • 882084,190,000
  مخزن 1500 لیتری عمودی سه لایه
 • تحویل فوری و حمل رایگان
 • 1211706,120,000
  مخزن 1500 لیتری عمودی تک لایه
 • تحویل فوری و حمل رایگان
 • 1211705,640,000
  مخزن 2000 لیتری عمودی سه لایه
 • تحویل فوری و حمل رایگان
 • 1341956,880,000
  مخزن 2000 لیتری عمودی تک لایه
 • تحویل فوری و حمل رایگان
 • 1341956,230,000
  چهار پایه فلزی ( تا 2000 لیتری عمودی )
 • تحویل فوری و حمل رایگان
 • 130130404,400,000
  مخزن 3000 لیتری عمودی سه لایه
 • تحویل فوری و حمل رایگان
 • 15320211,140,000
  مخزن 3000 لیتری عمودی تک لایه
 • تحویل فوری و حمل رایگان
 • 1532029,850,000
  مخزن 5000 عمودی کوتاه سه لایه
 • تحویل فوری و حمل رایگان
 • 22216016,940,000
  مخزن 5000 عمودی کوتاه تک لایه
 • تحویل فوری و حمل رایگان
 • 22216015,400,000
  مخزن 5000 عمودی بلند سه لایه
 • تحویل فوری و حمل رایگان
 • 20022516,940,000
  مخزن 5000 عمودی بلند تک لایه
 • تحویل فوری و حمل رایگان
 • 20022515,400,000
  مخزن 10000 لیتری عمودی سه لایه
 • تحویل فوری و حمل رایگان
 • 24923534,310,000
  مخزن 10000 لیتری عمودی تک لایه
 • تحویل فوری و حمل رایگان
 • 24923530,680,000
  مخزن 20000 لیتری عمودی270420تماس
  مخازن قابل دفن---تماس

  مخازن مکعبیمخزن مکعبی
  طول
  (cm)
  عرض
  (cm)
  ارتفاع
  (cm)
  قیمت
  (ریال)
  مخزن مکعبی 275 لیتری سه لایه
 • تحویل فوری
 • 6262972,270,000
  مخزن مکعبی 275 لیتری تک لایه
 • تحویل فوری
 • 6262971,930,000
  مخزن 800 لیتری مکعبی افقی سه لایه
 • تحویل فوری و حمل رایگان
 • 17090704,557,000
  مخزن 800 لیتری مکعبی افقی تک لایه
 • تحویل فوری و حمل رایگان
 • 17090704,293,000
  مخزن 1000 لیتری مکعبی سه لایه
 • تحویل فوری و حمل رایگان
 • 153671455,950,000
  مخزن 1000 لیتری مکعبی تک لایه
 • تحویل فوری و حمل رایگان
 • 153671455,520,000
  مخزن 2000 لیتری کتابی سه لایه
 • تحویل فوری و حمل رایگان
 • 2157020011,240,000
  مخزن 2000 لیتری کتابی تک لایه
 • تحویل فوری و حمل رایگان
 • 215702009,930,000
  سپتیک تانک سپتیک تانکطول
  (cm)
  عرض
  (cm)
  ارتفاع
  (cm)
  قیمت
  (ریال)
  سپتیک تانک 5000 لیتری پلی اتیلنی250185200تماس
  سپتیک تانک 7500 لیتری پلی اتیلنی360185200تماس
  سپتیک تانک 10000 لیتری پلی اتیلنی480185200تماس
  سپتیک تانک 15000 لیتری پلی اتیلنی720185200تماس
  سپتیک تانک 20000 لیتری پلی اتیلنی960185200تماس
  مخزن تصفیه فاضلاب مادولار---تماس
  مخازن چربی گیر سپتیک تانکطول
  (cm)
  عرض
  (cm)
  ارتفاع
  (cm)
  قیمت
  (ریال)
  مخزن 5000 لیتری چربی گیر250185200تماس
  مخزن 7500 لیتری چربی گیر360185200تماس
  مخازن انبساط شوفاژخانه
  مخزن انبساط
  قطر
  (cm)
  ارتفاع
  (cm)
  قیمت
  (ریال)
  مخزن انبساط 100 لیتری عمودی دو لایه فوم دار52701,340,000
  مخزن انبساط 220 ليتري عمودي دولايه فوم دار60952,220,000
  مخزن انبساط 350 ليتري عمودي دولايه فوم دار691302,870,000

  انواع وانوان
  طول
  (cm)
  عرض
  (cm)
  ارتفاع
  (cm)
  قیمت
  (ریال)
  وان 60 لیتری تحویل فوری PLکلیک کنید737317620,000
  وان 100 لیتری KU تحویل فوری 676740870,000
  وان 100 لیتری PL تحویل فوری 975526870,000
  وان 150 لیتری KU تحویل فوری 9969411,260,000
  وان 200 لیتری KU تحویل فوری 10068511,380,000
  وان 200 لیتری PL تحویل فوری 9866511,380,000
  وان 500 لیتری PL تحویل فوری 13884632,930,000
  وان 500 لیتری KU تحویل فوری 14489612,930,000
  وان 700 لیتری KU تحویل فوری 148100793,690,000
  وان 800 لیتری PL تحویل فوری و حمل رایگان 122116784,050,000
  وان 1000 لیتری KU تحویل فوری و حمل رایگان 211100714,190,000
  وان 1000 لیتری PL تحویل فوری و حمل رایگان 210110674,190,000
  وان 1300 لیتری KU تحویل فوری و حمل رایگان 212122796,330,000
  وان 1500 لیتری PL تحویل فوری و حمل رایگان 213115916,650,000
  وان 2000 لیتری PL تحویل فوری و حمل رایگان 248135879,290,000
  حفاظ فلزی وان---تماس
  وان چرخ دار---تماس


  حمل رایگان مخزن آب

   

  فروش انواع وان در مخزن آب دات کام به همراه فروش انواع مخزن ، منبع و تانکر پلی اتیلن و پلاستیکی در مخزن آب دات کام. با خدمات حمل رایگان در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران برای خریدهای بیش از ۱۰۰۰ لیتر در مخزن آب دات کام 

   

   

   

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.