فیتینگ ورودی
فیتینگ خروجی
سرریز ( ونت)
شناور ( فلوتر)
شیر تخلیه