فروش مخازن آب پلی اتیلن (پلاستیکی) در تبریز

فروش مخازن آب پلی اتیلن (پلاستیکی) در تبریز

لیست قیمت و ابعاد مخزن پلی اتیلن و پلاستیکی در شهر تبریز

به کلیه قیمت ها ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود
نام محصول
طول
(cm)
عرض
(cm)
ارتفاع
(cm)
قیمت
(ریال)

مخزن پلی اتیلن افقی مخزن افقی
مخزن 70 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)

تحویل فوری
7144
48
795,000
مخزن 70 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
714448725,000
مخزن 100 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
735458980,000
مخزن 100 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
735458830,000
مخزن 200 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
9960681,795,000
مخزن 200 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
9960681,525,000
مخزن 250 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
11262701,995,000
مخزن 250 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
11262701,610,000
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
10570772,165,000
مخزن 300 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
10570771,825,000
مخزن 400 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
12470772,490,000
مخزن 400 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
12470772,254,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
13579863,126,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی آبانو
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
13478852,740,000
مخزن 500 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
13579862,820,000
مخزن 700 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
17181914,170,000
مخزن 700 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
17181913,880,000
مخزن 750 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
15590984,355,000
مخزن 750 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
15590984,070,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
1681001105,155,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی آبانو
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
171951064,320,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
1681001104,630,000
مخزن 1000 لیتری با درب قفل دار
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
168100110-
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
2021101167,515,000
مخزن 1500 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
2021101167,050,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
2021241359,350,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
2021241358,820,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
24014015213,625,000
مخزن 3000 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
24014015212,750,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
25015917019,500,000
مخزن 4000 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
25015917018,595,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
24518019025,900,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
24518019024,500,000
مخزن 5000 لیتری افقی مادولار
25019020038,930,000
مخزن 7500 لیتری افقی مادولار
36019020055,450,000
مخزن 10000 لیتری افقی مادولار
47019020071,980,000
مخزن 15000 لیتری افقی مادولار
720190200105,020,000
مخزن 20000 لیتری افقی مادولار
960190200138,070,000
مخزن 30000 لیتری افقی مادولار
1500190200تماس
مخزن 50000 لیتری افقی مادولار
---تماس
انواع مخازن ذخیره اسید
+مواد شیمیایی خورنده

---تماس
مخازن زیر پلهمخزن زیر پله
مخزن 500 لیتری سه لایه زیرپله
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
12888953,370,000
مخزن 500 لیتری تک لایه زیرپله
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
12888953,140,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه زیرپله
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
170901056,065,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه زیرپله
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
170901055,924,000
مخازن عمودی مخزن عمودی 2000
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
52751,092,000
مخزن 100 لیتری تک لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
5275873,000
مخزن 220 لیتری سه لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
601021,695,000
مخزن 220 لیتری تک لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
601021,497,000
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
691322,166,000
مخزن 350 لیتری تک لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
691321,979,000
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
851192,635,000
مخزن 500 لیتری تک لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
851192,495,000
مخزن 550 لیتری سه لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
721703,046,000
مخزن 550 لیتری تک لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
721702,532,000
مخزن 900 لیتری سه لایه کروی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
1331324,586,000
مخزن 900 لیتری تک لایه کروی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
1331324,088,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (کوتاه)
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
1091454,590,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (کوتاه)
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
1091454,121,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند)
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
882124,897,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (بلند)
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
882124,685,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
1211726,196,000
مخزن 1500 لیتری تک لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
1211725,985,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
1321887,489,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
1321887,356,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
15320811,454,000
مخزن 3000 لیتری تک لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
15320811,185,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(کوتاه)
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
22216017,953,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی(کوتاه)
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
22216017,427,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(بلند)
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
18822518,295,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی (بلند)
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
18822517,858,000
مخزن 6000 لیتری سه لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
22219020,172,000
مخزن 6000 لیتری تک لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
22219019,295,000
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
24923535,950,000
مخزن 10000 لیتری تک لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
24923534,335,000
مخزن 20000 لیتری سه لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل درب کارخانه
29034064,460,000

<مخزن 20000 لیتری تک لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل درب کارخانه
29034062,688,000
---*
مخازن قابل دفن---تماس
مخازن مکعبیمخزن مکعبی
مخزن 230 لیتری سه لایه مکعبی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
60401252,235,000
مخزن 230 لیتری تک لایه مکعبی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
60401252,078,000
مخزن 800 لیتری سه لایه مکعبی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
17090705,154,000
مخزن 800 لیتری تک لایه مکعبی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
17090704,896,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه کتابی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
163621406,427,000

مخزن 1000 لیتری تک لایه کتابی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
163621406,088,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه کتابی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
2157020012,958,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه کتابی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
2157020011,753,000
مخازن پلی اتیلن ته قیفی
مخزن قیفی 200 لیتری سه لایه74862,073,000
مخزن قیفی 200 لیتری تک لایه74861,799,000
مخزن قیفی 500 لیتری سه لایه741613,881,000
مخزن قیفی 500 لیتری تک لایه741613,379,000
مخزن قیفی 1000 لیتری سه لایه1331276,006,000
مخزن قیفی 1000 لیتری تک لایه1331275,374,000
مخزن قیفی 1500 لیتری سه لایه1331678,393,000
مخزن قیفی 1500 لیتری تک لایه1331677,521,000
مخزن قیفی 2000 لیتری سه لایه1332089,974,000
مخزن قیفی 2000 لیتری تک لایه1332089,210,500
سپتیک تانک سپتیک تانک
سپتیک تانک 5000 لیتری پلی اتیلنی
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
25019020048,164,000
سپتیک تانک 7500 لیتری پلی اتیلنی
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
36019020070,000,000
سپتیک تانک 10000 لیتری پلی اتیلنی
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
48019020094,085,000
مخزن تصفیه فاضلاب مادولار---تماس
مخازن چربی گیر سپتیک تانک
مخزن 5000 لیتری چربی گیر250185200تماس
مخزن 7500 لیتری چربی گیر360185200تماس
مخازن انبساط شوفاژخانه
مخزن انبساط
انبساط 100 لیتری فوم دار 52751,426,000
انبساط 220 لیتری فوم دار 601022,354,000
انبساط 350 لیتری فوم دار 691323,052,000
انواع وانوان
وان 60 لیتری PLکلیک کنید
737317652,000
وان 100 لیتری KU 676740956,000
وان 100 لیتری PL 975526956,000
وان 150 لیتریKU
9969411,390,000
وان 200 لیتری PL
9866511,573,000
وان 500 لیتری PL13884633,296,000
وان 500 لیتری KU14489613,296,000
وان 700 لیتری KU148100794,400,000
وان 800 لیتری PL
122116784,487,000
وان 1000 لیتری KU
211100714,684,000
وان 1000 لیتری PL210110674,684,000
وان 1300 لیتری KU212122797,450,000
وان 1500 لیتری PL213115917,436,000
وان 2000 لیتری PL2481358710,923,000
حفاظ فلزی وان---تماس
وان چرخ دار---تماس

مخزن آب پلی اتیلن تبریز ، مخزن آب پلاستیکی تبریز ، مخزن آب تبریز ، فروش مخزن پلی اتیلن در تبریز ، منبع آب پلی اتیلن تبریز

فروش عمده و تکی مخازن پلی اتیلن و پلاستیکی در تبریز:

  • فروش مخازن آب پلی اتیلن و پلاستیکی در استان آذربایجان شرقی و  شهر های تبریز، اهر، مرند،میانه، مراغه، سراب، کندوان، بستان آباد، هشترود، ورزقان، سیه رود، صوفیان، جلفا، شبستر، اسکو، آذرشهر، عجب شیر، بناب، ملکان، هریس، خواجه
  • برای ثبت سفارش با شماره های ۰۲۱۴۴۵۴۸۹۲۲  ۰۲۱۴۴۵۴۱۳۷۵ تماس حاصل فرمایید.همچنین می توانید از طریق فروشگاه اینترنتی مخزن آب دات کام به نشانی … اقدام به خرید نمایید.
  • ارسال فوری محصولات از طریق دفاتر باربری به سراسر شهر های استان آذربایجان شرقی. (ارسال رایگان سفارشات بیش از ۴۰۰۰۰۰ تومان)
  • کلیه محصولات دارای ۳ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشند.
  • کلیه محصولات از پلی اتیلن با کیفیت ۳۸۴۰ پتروشیمی تبریز تولید شده اند.

محصولات عرضه شده مجتمع پلاستونیک در استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز

مخازن افقی، مخازن عمودی، مخازن مکعبی یا کتابی

از ۷۰ لیتر تا ۲۰۰۰۰ لیتر به صورت تک لایه (تک جداره) و سه لایه (سه جداره)

مخازن انبساط، مخازن سمپاش و وان پلاستیکی

 پرفروش ترین مخازن پلی اتیلن و پلاستیکی پلاستونیک در شهر تبریز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 
تماس با مخزن آب دات کام