مخزن ۹۰۰ لیتری کروی
نوع محصول: تک لایه

م

طول: –
عرض: ۱۳۳cm
ارتفاع: ۱۳۲cm

قیمت: ۳۵۹۰۰۰ تومان
بازگشت به جدول قیمت و ابعاد مخازن

مخزن ۹۰۰ لیتری کروی
نوع محصول:سه لایه 

م

طول: –
عرض: ۱۳۳cm
ارتفاع: ۱۳۲cm

قیمت: ۴۰۳۰۰۰ تومان
بازگشت به جدول قیمت و ابعاد مخازن