نام شهرمیزان خریدکرایه حمل (تومان)نام شهرمیزان خریدکرایه حمل (تومان)
قزوین (فوری وانت بار)تانکر پلاستیکی 1000 لیتر تا 5000 لیتر100000
حومه تهران مشا (فوری وانت بار)تانکر پلاستیکی 1000 لیتر تا 5000 لیتر40000
آبیک (فوری وانت بار)تانکر پلاستیکی 1000 لیتر تا 5000 لیتر60000
حومه تهران جاجرود(فوری وانت بار)تانکر پلاستیکی 1000 لیتر تا 5000 لیتر20000
کردان کرج(فوری وانت بار)تانکر پلاستیکی 1000 لیتر تا 5000 لیتر30000
حومه تهران بومهن(فوری وانت بار)تانکر پلاستیکی 1000 لیتر تا 5000 لیتر25000
طالقان (فوری وانت بار)تانکر پلاستیکی 1000 لیتر تا 5000 لیتر100000
حومه تهران رودهن (فوری وانت بار)تانکر پلاستیکی 1000 لیتر تا 5000 لیتر30000
هشتگرد (فوری وانت بار)تانکر پلاستیکی 1000 لیتر تا 5000 لیتر40000حومه تهران آبسرد (فوری وانت بار)تانکر پلاستیکی 1000 لیتر تا 5000 لیتر50000
کرج (فوری وانت بار)تانکر پلاستیکی 1000 لیتر تا 5000 لیتر30000
حومه تهران دماوند (فوری وانت بار)تانکر پلاستیکی 1000 لیتر تا 5000 لیتر40000
ساری (فوری وانت بار)تانکر پلاستیکی 1000 لیتر تا 5000 لیتررایگانحومه تهران گیلاوند (فوری وانت بار)تانکر پلاستیکی 1000 لیتر تا 5000 لیتر35000
نکا (فوری وانت بار)تانکر پلاستیکی 1000 لیتر تا 5000 لیتر20000حومه تهران کن سولقان (فوری وانت بار)تانکر پلاستیکی 1000 لیتر تا 5000 لیترتماس
قائمشهر (فوری وانت بار)تانکر پلاستیکی 1000 لیتر تا 5000 لیتر20000حومه تهران لواسان بزرگ (فوری وانت بار)تانکر پلاستیکی 1000 لیتر تا 5000 لیتر40000
بابلسر (فوری وانت بار)تانکر پلاستیکی 1000 لیتر تا 5000 لیتر20000حومه تهران لواسان (فوری وانت بار)تانکر پلاستیکی 1000 لیتر تا 5000 لیتر30000
بابل (فوری وانت بار)تانکر پلاستیکی 1000 لیتر تا 5000 لیتر20000حومه تهران فشم (فوری وانت بار)تانکر پلاستیکی 1000 لیتر تا 5000 لیتر40000
فریدونکنار (فوری وانت بار)تانکر پلاستیکی 1000 لیتر تا 5000 لیتر30000شهر تهران مناطق 22 گانه (فوری وانت بار)تانکر پلاستیکی 1000 لیتر تا 5000 لیتررایگان
محمود آباد (فوری وانت بار)تانکر پلاستیکی 1000 لیتر تا 5000 لیتر40000حومه تهران جنوب غرب (فوری وانت بار)تانکر پلاستیکی 1000 لیتر تا 5000 لیتر20000
نور (فوری وانت بار)تانکر پلاستیکی 1000 لیتر تا 5000 لیتر60000حومه تهران جنوب (فوری وانت بار)تانکر پلاستیکی 1000 لیتر تا 5000 لیتررایگان
چالوس (فوری وانت بار)تانکر پلاستیکی 1000 لیتر تا 5000 لیتر100000قم (فوری وانت بار)تانکر پلاستیکی 1000 لیتر تا 5000 لیتر70000