مخازن افقی

مخازن عمودی

مخازن مکعبی

مخازن زیرپله ای

ابعاد مخزن آب پلی اتیلن طبرستان و پلاستونیک (افقی)

نام محصول ابعاد برحسب سانتی متر
طول عرض ارتفاع
مخزن ۷۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۷۱
۴۴
۴۸
مخزن ۷۰ لیتری افقی تک لایه طبرستان
۶۰
۴۱
۴۸
مخزن ۷۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
۷۱
۴۴
۴۸
مخزن ۱۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۷۳
۵۴
۵۸
مخزن ۱۰۰ لیتری افقی تک لایه طبرستان
 ۶۲
 ۵۰
۵۵
مخزن ۱۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
 ۷۳
۵۴
۵۸
مخزن ۲۵۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۱۱۲
۶۲
۷۰
مخزن ۲۵۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
۱۱۲
 ۶۲
۷۰
مخزن ۳۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۱۰۵
۷۰
۷۵
مخزن ۳۰۰ لیتری افقی تک لایه طبرستان
۹۸
۷۰
۸۰
مخزن ۳۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
۱۰۵
۷۰
۷۵
مخزن ۳۰۰ لیتری افقی سه لایه طبرستان ۹۸ ۷۰ ۸۰
مخزن ۵۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۱۳۵
۷۹
۸۶
مخزن ۵۰۰ لیتری افقی تک لایه طبرستان
۱۲۹
۷۶
۸۴
مخزن ۵۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۱۳۵ ۷۹ ۸۶
مخزن ۵۰۰ لیتری افقی سه لایه طبرستان ۱۲۹ ۷۶ ۸۴
مخزن ۷۵۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۱۵۵
۹۰
۹۸
مخزن ۷۵۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۱۵۵ ۹۰ ۹۸
مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۱۶۸
۱۰۰
۱۱۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی تک لایه طبرستان
۱۶۴
۹۴
۱۰۳
مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۱۶۸ ۱۰۰ ۱۱۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه طبرستان ۱۶۴ ۹۴ ۱۰۳
مخزن ۱۵۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۲۰۲
۱۱۰
۱۱۶
مخزن ۱۵۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۲۰۲ ۱۱۰ ۱۱۶
مخزن ۲۰۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۲۰۲
۱۲۴
۱۳۵
مخزن ۲۰۰۰ لیتری افقی تک لایه طبرستان
۱۹۶
۱۲۳
۱۳۲
مخزن ۲۰۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
۲۰۲
۱۲۴
۱۳۵
مخزن ۲۰۰۰ لیتری افقی سه لایه طبرستان ۱۹۶ ۱۲۳ ۱۳۲
مخزن ۳۰۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۲۴۰
۱۴۰
۱۵۲
مخزن ۳۰۰۰ لیتری افقی تک لایه طبرستان
۲۱۸
۱۴۱
۱۵۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۲۴۰ ۱۴۰ ۱۵۲
مخزن ۳۰۰۰ لیتری افقی سه لایه طبرستان ۲۱۸ ۱۴۱ ۱۵۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
۲۴۵
۱۸۰
۱۹۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری افقی تک لایه طبرستان
۲۷۰
۱۶۰
۱۶۹
مخزن ۵۰۰۰ لیتری افقی سه لایه پلاستونیک ۲۴۵ ۱۸۰ ۱۹۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری افقی سه لایه طبرستان ۲۷۰ ۱۶۰ ۱۶۹

ابعاد مخازن پلی اتیلن طبرستان و پلاستونیک (عمودی)

مخازن پلاستیکی عمودی ابعاد برحسب سانتی متر
طول قطر ارتفاع
مخزن ۱۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۵۲
۷۵
مخزن ۱۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۵۲
۷۵
مخزن ۲۲۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک ۶۰ ۱۰۲
مخزن ۲۲۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک ۶۰ ۱۰۲
مخزن ۲۲۰ لیتری عمودی سه لایه طبرستان ۵۸ ۹۷
مخزن ۳۵۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۶۹
۱۳۲
مخزن ۳۵۰ لیتری عمودی تک لایه طبرستان
۷۲
۱۰۳
مخزن ۳۵۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۶۹
۱۳۲
مخزن ۳۵۰ لیتری عمودی سه لایه طبرستان
۷۲ ۱۰۳
مخزن ۵۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۸۵
۱۱۹
مخزن ۵۰۰ لیتری عمودی تک لایه طبرستان
۸۷
۱۰۶
مخزن ۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۸۵
۱۱۹
مخزن ۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه طبرستان ۸۷ ۱۰۶
مخزن ۵۵۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۷۲
۱۷۰
مخزن ۵۵۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۷۲
۱۷۰
مخزن ۵۵۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک ۷۲ ۱۷۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی کوتاه تک لایه پلاستونیک ۱۰۹ ۱۴۵
مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی کوتاه سه لایه پلاستونیک
۱۰۹
۱۴۵
مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه طبرستان
۱۴۲
۱۰۵
مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه طبرستان
۱۴۲ ۱۰۵
مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی بلند تک لایه پلاستونیک
۸۸ ۲۰۲
مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی بلند سه لایه پلاستونیک
۸۸
۲۰۲
مخزن ۱۵۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک ۱۲۱ ۱۷۲
مخزن ۱۵۰۰ لیتری عمودی تک لایه طبرستان
۱۱۴
۱۷۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۱۲۱ ۱۷۲
مخزن ۱۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه طبرستان
۱۱۴ ۱۷۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۱۳۲
۱۸۸
مخزن ۲۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه طبرستان
۱۳۴
۱۶۵
مخزن ۲۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۱۳۲ ۱۸۸
مخزن ۲۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه طبرستان
۱۳۴ ۱۶۵
مخزن ۳۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۱۵۳
۲۰۸
مخزن ۳۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه طبرستان
۱۵۳
۲۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۱۵۳
۲۰۸
مخزن ۳۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه طبرستان
۱۵۳
۲۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی کوتاه تک لایه پلاستونیک
۱۶۰
۲۲۲
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی کوتاه سه لایه پلاستونیک
 ۱۶۰
۲۲۲
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه طبرستان
 ۱۸۵
 ۲۲۱
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه طبرستان
 ۱۸۵
۲۲۱
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی بلند تک لایه پلاستونیک
 –
 ۱۸۸  ۲۲۵
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی بلند سه لایه پلاستونیک
 –
 ۱۸۸  ۲۲۵
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
۲۵۵
۲۳۵
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه طبرستان
۲۰۴
۳۳۵
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۲۵۵
۲۳۵
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه طبرستان
۲۰۴
۳۳۵
مخزن ۲۰۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
 ۲۹۰
۳۳۵
مخزن ۲۰۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
۲۹۰
۳۳۵

ابعاد مخازن پلی اتیلن مکعبی

مخازن مکعبی ابعاد داخلی برحسب سانتی متر
طول عرض ارتفاع
مخزن مکعبی ۲۳۰ لیتری تک لایه پلاستونیک  ۶۰ ۴۰ ۱۳۲
مخزن مکعبی ۲۳۰ لیتری سه لایه پلاستونیک ۶۰ ۴۰ ۱۳۲
مخزن مکعبی ۸۰۰ لیتری تک لایه پلاستونیک  ۱۷۰ ۹۰ ۷۰
مخزن مکعبی ۸۰۰ لیتری سه لایه پلاستونیک  ۱۷۰ ۹۰ ۷۰
 مخزن مکعبی ۱۰۰۰ لیتری تک لایه پلاستونیک ۱۶۲ ۶۲ ۱۴۰
 مخزن مکعبی ۱۰۰۰ لیتری تک لایه طبرستان ۱۶۱ ۶۰ ۱۳۲
 مخزن مکعبی ۱۰۰۰ لیتری سه لایه پلاستونیک  ۱۶۲ ۶۲ ۱۴۰
 مخزن مکعبی ۱۰۰۰ لیتری سه لایه طبرستان  ۱۶۱ ۶۰ ۱۳۲
مخزن مکعبی ۲۰۰۰ لیتری تک لایه پلاستونیک ۲۱۵ ۷۰ ۲۰۰
 مخزن مکعبی ۲۰۰۰ لیتری سه لایه پلاستونیک ۲۱۵ ۷۰ ۲۰۰

ابعاد مخازن زیرپله ای

مخازن زیرپله ای ابعاد داخلی برحسب سانتی متر
طول عرض ارتفاع
مخزن زیرپله ای ۵۰۰ لیتری تک لایه پلاستونیک ۱۲۸ ۸۸ ۹۵
مخزن زیرپله ای ۵۰۰ لیتری تک لایه طبرستان ۱۳۷ ۷۲ ۸۴
مخزن زیرپله ای ۵۰۰ لیتری سه لایه پلاستونیک ۱۲۸ ۸۸ ۹۵
مخزن زیرپله ای ۵۰۰ لیتری سه لایه طبرستان ۱۳۷ ۷۲ ۸۴
مخزن زیرپله ای ۱۰۰۰ لیتری تک لایه پلاستونیک ۱۷۰ ۹۰ ۱۰۰
مخزن زیرپله ای ۱۰۰۰ لیتری تک لایه طبرستان ۱۷۲ ۸۷ ۱۰۶
مخزن زیرپله ای ۱۰۰۰ لیتری سه لایه پلاستونیک ۱۷۰ ۹۰ ۱۰۰
مخزن زیرپله ای ۱۰۰۰ لیتری سه لایه طبرستان ۱۷۲ ۸۷ ۱۰۶

ابعاد وان پلاستیکی طبرستان و پلاستونیک

وان پلاستیکی (پلی اتیلن) ابعاد داخلی برحسب سانتی متر
طول عرض ارتفاع
 وان پلاستیکی ۶۰ لیتری  ۷۳ ۷۳ ۱۷
 وان پلاستیکی ۱۰۰ لیتری ۹۷ ۵۵  ۲۶
 وان پلاستیکی ۱۵۰ لیتری  ۹۹ ۶۹ ۴۱
 وان پلاستیکی ۲۰۰ لیتری  ۹۸ ۶۶ ۵۱
 وان پلاستیکی ۵۰۰ لیتری  ۱۳۸ ۸۴ ۶۳
 وان پلاستیکی ۷۰۰ لیتری  ۱۴۸ ۱۰۰ ۷۹
 وان پلاستیکی ۸۰۰ لیتری  ۱۲۲ ۱۱۶ ۷۸
 وان پلاستیکی ۱۰۰۰ لیتری  ۲۱۰ ۱۱۰ ۶۷
 وان پلاستیکی ۱۵۰۰ لیتری ۲۱۳ ۱۱۵ ۹۱
 وان پلاستیکی ۲۰۰۰ لیتری ۲۴۸ ۱۳۵ ۸۷
مخزن آب پلی اتیلن طبرستان

مخازن آب پلی اتیلن طبرستان و پلاستونیک

طبرستان و پلاستونیک جزء با سابقه ترین تولیدکنندگان محصولات پلی اتیلنی در ایران می باشند. هر دو شرکت در شهرک مصطفی خمینی واقع در منطقه طبرستان مازندران واقع شده اند و به دلیل اهمیت ویژه به کیفیت محصولات خود توانسته اند به عنوان تولید کنندگان مطرح در حوزه محصولات پلی اتیلنی و پلاستیکی تبدیل شوند.

بدون شک، مخازن آب هر دو شرکت جزء بهترین مخازن موجود در بازار مخازن آب پلی اتیلنی در ایران می باشند. در تولید آنها از طراحی های بروز، مواد اولیه درجه یک و همچنین مواد فود گرید استفاده شده است و به دلیل رعایت استانداردها و نکات بهداشتی توانسته اند گواهی نامه های مربوطه در این خصوص را کسب نمایند. کسب این گواهینامه ها بسیار دشوار بوده و تنها تعداد معدودی از شرکت هایی که در زمینه تولید محصولات پلی اتیلنی فعال هستند موفق به اخذ این گواهینامه ها شده اند.

در صورتی که شما نیاز به خرید مخزن آب پلی اتیلن و پلاستیکی دارید ما مخازن پلی اتیلن طبرستان یا پلاستونیک را به شما پیشنهاد می کنیم. ما در فروشگاه مخزن آب دات کام تسهیلاتی در خصوص فروش مخازن شرکت پلاستونیک فراهم نموده ایم. این تسهیلات شامل ارسال فوری و رایگان تا درب آدرس مشتری در شهرهای تهران، کرج و ساری، ارسال رایگان در فرایند گارانتی و تعویض محصولات، امکان نصب اتصالات در انبار کارخانه را به همراه ۳ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از روش را فراهم نموده ایم.

تلفن کارشناسان فروش

۰۲۱۴۴۵۴۱۳۷۵
۰۲۱۴۴۵۴۰۷۹۷
۰۲۱۴۴۵۴۸۹۲۲
۰۲۱۴۴۵۴۷۱۱۶

موبایل کارشناسان فروش

آقای علیرضا غلامی
۰۹۱۲۰۲۸۲۱۹۷
آقای بهنام موسوی نژاد
۰۹۱۲۰۲۸۲۱۹۶
آقای هادی حاجی نورمحمدی
۰۹۱۲۰۲۸۹۵۲۸