بروزرسانی:دوشنبه, ۲۰ آذر , ۱۴۰۲

لیست قیمت مخازن پلی اتیلن

لیست قیمت مخازن پلی اتیلن افقی

لیست قیمت مخازن پلی اتیلن عمودی

لیست قیمت مخازن پلی اتیلن مکعبی

لیست قیمت مخازن پلی اتیلن زیرپله

لیست قیمت وان پلی اتیلن

فروش مخازن پلی اتیلن در تهران
مخزن پلی اتیلن تهران

لیست قیمت مخازن پلی اتیلن

مخازن افقی

کلیه ابعاد به سانتیمتر می باشند.
محصول طول
L
عرض
D
ارتفاع
H
کد قیمت
(تومان)
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 70 لیتری 71 44 48 7301 926,000  841,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 70 لیتری 71 44 48 7101 639,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 100 لیتری 73 54 58 7302 942,000  848,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 100 لیتری 73 54 58 7102 835,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 200 لیتری 99 60 68 7305 1,905,000  1,715,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 200 لیتری 99 60 68 7105 1,553,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 250 لیتری 112 62 70 7308 2,017,000  1,816,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 250 لیتری 112 62 70 7108 1,717,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 300 لیتری 105 70 77 7312 2,128,000  1,917,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 300 لیتری 105 70 77 7112 1,763,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 400 لیتری 124 70 77 2,567,000  2,311,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 400 لیتری 124 70 77 2,273,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 500 لیتری 135 79 86 7324 3,249,000  2,926,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 500 لیتری 135 79 86 7124 2,596,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 700 لیتری 171 81 91 7335 4,386,000  3,949,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 700 لیتری 171 81 91 7135 4,074,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 750 لیتری 155 90 98 7337 4,491,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 750 لیتری 155 90 98 7137 468,000
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 1000 لیتری 168 100 110 7351 5,339,000  4,808,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 1000 لیتری 168 100 110 7151 4,901,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 1000 لیتری با درب قفل دار 168 100 110 7351 توقف تولید
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 1500 لیتری 202 110 116 7358 7,912,000  7,125,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 1500 لیتری 202 110 116 7158 7,428,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 2000 لیتری 202 124 135 7364 9,858,000  8,877,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 2000 لیتری 202 124 135 7164 9,455,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 3000 لیتری 240 140 152 7374 14,665,000  13,206,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 3000 لیتری 240 140 152 7174 14,355,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 4000 لیتری 250 159 170 7380 20,811,000  18,741,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 4000 لیتری 250 159 170 7180 20,295,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 5000 لیتری 245 180 190 7383 27,791,000  25,028,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 5000 لیتری 245 180 190 7183 27,264,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار 7500 لیتری 375 190 200 تماس
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار 10000لیتری 460 190 200 تماس
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 10000 لیتری 350 210 220 تماس
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 15000 لیتری 400 240 250 تماس
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار 15000 لیتری 710 190 200 تماس
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار 20000 لیتری 960 190 200 تماس
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار 30000 لیتری 1440 190 200 تماس
مخازن عمودی * قطر ارتفاع کد محصول قیمت (تومان)
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی 100 لیتری * 52 75 6301 942,000  848,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی 100 لیتری * 52 75 6101 846,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی 220 لیتری * 60 102 6307 1,707,000  1,537,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی 220 لیتری * 60 102 6107 1,422,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی 350 لیتری * 69 132 6315 2,113,000  1,903,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی 350 لیتری * 69 132 6115 1,818,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی 500 لیتری * 85 119 6323 2,677,000  2,410,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی 500 لیتری * 85 119 6123 2,469,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی 550 لیتری * 72 170 6327 3,046,000  2,743,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی 550 لیتری * 72 170 6127 2,600,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه کروی 900 لیتری * 133 132 6345 4,892,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه کروی 900 لیتری * 133 132 6145 4,393,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی کوتاه 1000 لیتری * 109 145 6351 4,519,000  4,069,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی کوتاه 1000 لیتری * 109 145 6151 4,240,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی بلند 1000 لیتری * 88 212 6350 4,986,000  4,490,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی بلند 1000 لیتری * 88 212 6150 4,833,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی 1500 لیتری * 121 171 6358 6,448,000  5,806,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی 1500 لیتری * 121 171 6158 6,203,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی 2000 لیتری * 132 188 6367 7,792,000  7,016,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی 2000 لیتری * 132 188 6167 7,679,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی 3000 لیتری * 153 208 6374 12,110,000  10,905,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی 3000 لیتری * 153 208 6174 12,086,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی کوتاه سه لایه 5000 لیتری * 222 160 6383 19,208,000  17,298,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی کوتاه تک لایه 5000 لیتری * 222 160 6183 18,899,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی بلند سه لایه 5000 لیتری * 188 225 6384 19,830,000  17,858,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی بلند تک لایه 5000 لیتری * 188 225 6184 19,256,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی سه لایه 10000 لیتری * 249 235 6396 37,769,000  34,013,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی سه لایه 10000 لیتری * 249 235 6196 37,055,000  33,370,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی سه لایه 20000 لیتری * 290 340 * 70,599,000  63,578,000 
مخازن مکعبی طول عرض ارتفاع کد محصول قیمت
مخزن پلی اتیلن سه لایه مکعبی 275 لیتری 62 62 97 5312  2,228,000  2,006,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه مکعبی 275 لیتری 62 62 97 5112 2,127,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه مکعبی 800 لیتری 170 90 70 5340  5,369,000  4,835,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه مکعبی 800 لیتری 170 90 70 5140 5,106,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه کتابی 1000 لیتری 163 63 140 5350  6,729,000  6,060,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه کتابی 1000 لیتری 163 63 140 5150  5,852,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه کتابی 2000 لیتری 215 73 200 5364   12,310,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه کتابی 2000 لیتری 215 73 200 5164 11,417,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه زیرپله 500 لیتری KU 128 88 95 3,780,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه زیرپله 500 لیتری KU 128 88 95  3,519,000 
مخزن پلی اتیلن سه لایه زیرپله 1000 لیتری PL 170 90 105 5352  6,710,000  6,042,000 
مخزن پلی اتیلن تک لایه زیرپله 1000 لیتری PL 170 90 105 5152 5,822,000 
وان پلی اتیلن طول عرض (قطر) ارتفاع کد محصول قیمت (تومان)
وان پلی اتیلن 60 لیتری 73 73 17  681,000 
وان پلی اتیلن 100 لیتری KU 67 67 40  984,000 
وان پلی اتیلن 100 لیتری PL 97 55 26 984,000 
وان پلی اتیلن 150 لیتری KU 99 69 41 1,377,000 
وان پلی اتیلن 200 لیتری KU 100 68 51  1,582,000 
وان پلی اتیلن 200 لیتری PL 98 66 51  1,582,000 
وان پلی اتیلن 500 لیتری PL 138 84 63  3,436,000 
وان پلی اتیلن 500 لیتری KU 144 89 61 3,436,000 
وان پلی اتیلن 700 لیتری KU 148 100 79  3,894,000 
وان پلی اتیلن 800 لیتری PL 122 116 78 4,635,000 
وان پلی اتیلن 1000 لیتری KU 211 100 71 4,891,000 
وان پلی اتیلن 1000 لیتری PL 210 110 67 4,891,000 
وان پلی اتیلن 1300 لیتری KU 212 122 79 7,331,000 
وان پلی اتیلن 1500 لیتری PL 213 115 91 7,636,000 
وان پلی اتیلن 2000 لیتری PL 248 135 87 11,028,000 

لیست قیمت مخازن پلی اتیلن

مخزن پلی اتیلن تهران

فروش مخازن پلی اتیلن در تهران

Summary
product image
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
2.5 based on 2 votes
Brand Name
مخزن آب دات کام پلاستونیک
Product Name
مخزن پلی اتیلن
Price
IRR 9140000
Product Availability
Available in Stock

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.