لیست قیمت مخزن پلی اتیلن ، وان و سپتیک

نام محصول
طول
(cm)
عرض
(cm)
ارتفاع
(cm)
قیمت

(ریال)

مخزن پلی اتیلن افقی مخزن افقی
مخزن 70 لیتری سه لایه افقی

7144
48
1,930,000
مخزن 70 لیتری تک لایه افقی
714448 1,340,000
مخزن 100 لیتری سه لایه افقی
735458 1,960,000
مخزن 100 لیتری تک لایه افقی
7354581,740,000
مخزن 200 لیتری سه لایه افقی 9960684,000,000
مخزن 200 لیتری تک لایه افقی
9960683,410,000
مخزن 250 لیتری سه لایه افقی 11262704,190,000
مخزن 250 لیتری تک لایه افقی 11262703,580,000
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی
10570774,570,000
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی KU
10369784,330,000
مخزن 300 لیتری تک لایه افقی 10570773,780,000
مخزن 400 لیتری سه لایه افقی
12470775,350,000
مخزن 400 لیتری تک لایه افقی
12470774,850,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی
13579866,810,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی KU 13375896,800,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی آبانو 13679885,470,000
مخزن 500 لیتری تک لایه افقی 13579865,450,000
مخزن 700 لیتری سه لایه افقی 17181919,270,000
مخزن 700 لیتری تک لایه افقی 17181918,630,000
مخزن 750 لیتری سه لایه افقی
15590989,680,000
مخزن 750 لیتری تک لایه افقی
15590989,070,000
مخزن 800 لیتری سه لایه افقی KU
17088958,990,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی
16810011011,200,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی KU
1659810910,820,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی آبانو
1681001108,570,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه افقی
16810011010,290,000
مخزن 1000 لیتری با درب قفل دار
168100110-
مخزن 1200 لیتری سه لایه افقی KU
16610311412,260,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی
20211011616,660,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی KU 19111412116,000,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی آبانو 20211411613,060,000
مخزن 1500 لیتری تک لایه افقی 20211011615,720,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی
20212413520,840,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی KU
21312013019,830,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی آبانو
20212413516,090,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه افقی 20212413519,880,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی
24014015228,230,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی KU
23614115228,200,000
مخزن 3000 لیتری تک لایه افقی 24014015228,690,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه افقی 25015917043,500,000
مخزن 4000 لیتری تک لایه افقی
25015917041,460,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی
24518019055,680,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی KU
23017518853,200,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه افقی
24518019054,570,000
مخزن 8000 لیتری سه لایه افقی 32020521087,730,000
مخزن 10000 لیتری سه لایه افقی 350210220109,660,000
مخزن 10000 لیتری سه لایه افقی PT 360197219111,920,000
مخزن 5000 لیتری افقی مادولار250190200تماس
مخزن 7500 لیتری افقی مادولار360190200تماس
مخزن 10000 لیتری افقی مادولار470190200تماس
مخزن 15000 لیتری افقی مادولار720190200تماس
مخزن 20000 لیتری افقی مادولار960190200تماس
مخزن 30000 لیتری افقی مادولار1500190200تماس
مخزن 50000 لیتری افقی مادولار ---تماس
انواع مخازن ذخیره اسید
+مواد شیمیایی خورنده
---تماس
مخازن زیر پلهمخزن زیر پله
مخزن 500 لیتری سه لایه زیرپله12888958,250,000
مخزن 500 لیتری تک لایه زیرپله12888957,670,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه زیرپله
1709010514,460,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه زیرپله
1709010512,570,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه زیرپله
2049810518,630,000
مخزن 1500 لیتری تک لایه زیرپله
2049810517,290,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه زیرپله PT 19611011719,560,000*
مخزن 1500 لیتری تک لایه زیرپله PT 19611011718,710,000*
مخازن عمودی مخزن عمودی 2000
مخزن 80 لیتری سه لایه عمودی50581,640,000
مخزن 80 لیتری تک لایه عمودی50581,450,000
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی52751,960,000
مخزن 100 لیتری تک لایه عمودی52751,690,000
مخزن 150 لیتری سه لایه عمودی55852,740,000
مخزن 150 لیتری تک لایه عمودی
55852,120,000
مخزن 220 لیتری سه لایه عمودی
601023,550,000
مخزن 220 لیتری تک لایه عمودی
601022,940,000
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی
691324,450,000
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی KU
661324,290,000
مخزن 350 لیتری تک لایه عمودی 691323,850,000
مخزن 400 لیتری سه لایه عمودی KU
791214,530,000
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی
851195,650,000
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی KU
841295,320,000
مخزن 500 لیتری تک لایه عمودی
851195,200,000
مخزن 550 لیتری سه لایه عمودی
721706,560,000
مخزن 550 لیتری تک لایه عمودی 721705,650,000
مخزن 600 لیتری سه لایه عمودی بلند KU711856,940,000
مخزن 750 لیتری سه لایه عمودی KU941377,700,000
مخزن 900 لیتری سه لایه کروی
13313210,260,000
مخزن 900 لیتری تک لایه کروی
1331329,180,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (کوتاه)
1091459,570,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (کوتاه) 1091458,880,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) 8821210,460,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) KU902089,920,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی کوتاه آبانو 1091457,570,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (بلند)
8821210,004,000
مخزن 1100 لیتری سه لایه عمودی KU10516310,750,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی 12117213,530,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی KU
12316413,930,000
مخزن 1500 لیتری تک لایه عمودی 12316413,020,000
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند سه لایه 10820013,700,000
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند تک لایه 10820013,290,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی 13218816,380,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی KU13018415,820,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه عمودی 13218816,150,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی 15320824,550,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی بلند13525726,690,000 *
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی KU15420524,000,000
مخزن 3000 لیتری تک لایه عمودی 15320824,280,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی 18020233,920,000 *
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی بلند 15724833,920,000 *
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(کوتاه)
22216039,420,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی(کوتاه) 22216038,700,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(بلند) 18822539,870,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی (بلند) 18822539,190,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی بلند KU17025039,560,000
مخزن 6000 لیتری سه لایه عمودی
22219043,970,000
مخزن 6000 لیتری تک لایه عمودی 22219042,980,000
مخزن 7500 لیتری سه لایه عمودی KU
21123757,830,000
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی 255235 77,830,000
مخزن 10000 لیتری عمودی بلند سه لایه 210342 85,870,000 *
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی KU250250 75,190,000
مخزن 10000 لیتری تک لایه عمودی 255235 75,240,000
مخزن 15000 لیتری سه لایه عمودی PT 256340 124,070,000 *
مخزن 15000 لیتری سه لایه عمودی 255325 113,600,000
مخزن 15000 لیتری تک لایه عمودی255325 109,180,000
مخزن 20000 لیتری سه لایه عمودی 290340 141,070,000
مخزن 20000 لیتری تک لایه عمودی
290340 137,500,000
---*
مخازن قابل دفن---تماس
مخازن مکعبی و کتابیمخازن مکعبی و کتابی
مخزن 230 لیتری سه لایه مکعبی کتابی6040125 4,980,000
مخزن 230 لیتری تک لایه مکعبی کتابی6040125 4,630,000
مخزن 500 لیتری سه لایه مکعبی کتابی14250110 7,600,000
مخزن 500 لیتری تک لایه مکعبی کتابی14250110 6,760,000
مخزن 800 لیتری سه لایه مکعبی1709070 11,480,000
مخزن 800 لیتری تک لایه مکعبی 1709070 10,900,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه مکعبی خوابیده 18110169 13,500,000 *
مخزن 1000 لیتری سه لایه مکعبی کتابی16362140 14,460,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه مکعبی کتابی
16362140 12,570,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه مکعبی
21111484 20,380,000 *
مخزن 2000 لیتری سه لایه مکعبی
23112790 25,750,000 *
مخزن 2000 لیتری سه لایه مکعبی کتابی 21570200 27,510,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه مکعبی کتابی21570200 24,950,000
مخازن پلی اتیلن ته قیفیمخازن پلی اتیلن قیفی و ته قیفی
مخزن قیفی 200 لیتری سه لایه7486 4,630,000
مخزن قیفی 200 لیتری تک لایه74864,010,000
مخزن قیفی 500 لیتری سه لایه74161 8,660,000
مخزن قیفی 500 لیتری تک لایه74161 7,530,000
مخزن قیفی 1000 لیتری سه لایه133127 13,360,000
مخزن قیفی 1000 لیتری تک لایه133127 10,800,000
مخزن قیفی 1500 لیتری سه لایه133167 18,690,000
مخزن قیفی 1500 لیتری تک لایه133167 16,760,000
مخزن قیفی 2000 لیتری سه لایه133208 22,210,000
مخزن قیفی 2000 لیتری تک لایه133208 20,070,000
مخزن قیفی 3000 لیتری تک لایه158237 31,460,000*
مخزن قیفی 5000 لیتری تک لایه183287 44,680,000 *
مخزن قیفی 10000 لیتری تک لایه233327 91,730,000 *
سپتیک تانک سپتیک تانک
سپتیک تانک 5000 لیتری پلی اتیلنی250190200تماس
سپتیک تانک 7500 لیتری پلی اتیلنی360190200تماس
سپتیک تانک 10000 لیتری پلی اتیلنی480190200تماس
سپتیک تانک 15000 لیتری پلی اتیلنی720185200تماس
سپتیک تانک 20000 لیتری پلی اتیلنی960185200تماس
مخزن تصفیه فاضلاب مادولار---تماس
مخازن چربی گیر سپتیک تانک
مخزن 5000 لیتری چربی گیر250185200تماس
مخزن 7500 لیتری چربی گیر360185200تماس
مخازن انبساط شوفاژخانه
مخزن انبساط
انبساط 80 لیتری فوم دار 50582,560,000
انبساط 100 لیتری فوم دار 52753,030,000
انبساط 150 لیتری فوم دار 55853,670,000
انبساط 220 لیتری فوم دار 601025,000,000
انبساط 350 لیتری فوم دار 691326,320,000
انواع وان حمام پلاستیکی وان حمام پلاستیکی
وان حمام کوچک TP1261266966-464,440,000
وان حمام کوچک PT12012062464,250,000
وان حمام بزرگ PT15015064464,750,000
وان حمام بزرگ TP1581586967-465,230,000
وان حمام بزرگ PT16016074394,750,000
انواع وانوان
وان 60 لیتری 7373171,410,000
وان 100 لیتری KU 67674020,80,000
وان 100 لیتری PL 97552620,80,000
وان 150 لیتریKU
9969413,000,000
وان 200 لیتری PL
9866513,410,000
وان 300 لیتری KU
16595314,410,000
وان 500 لیتری PL13884637,180,000
وان 500 لیتری KU14489617,180,000
وان 700 لیتری KU148100798,570,000
وان 800 لیتری PL
122116789,530,000
وان 1000 لیتری KU
2111007110,320,000
وان 1000 لیتری PL2101106710,320,000
وان 1300 لیتری KU2121227915,530,000
وان 1500 لیتری PL2131159116,200,000
وان 2000 لیتری PL2481358723,320,000
حفاظ فلزی وان---تماس
مخازن بیضیمخازن پلی اتیلن بیضی
مخزن بیضی 500 لیتری سه لایه14697607,570,000
مخزن بیضی 1000 لیتری سه لایه1691277611,730,000
مخزن بیضی 2000 لیتری سه لایه2251499121,770,000
مخزن بیضی 3000 لیتری سه لایه25316311431,520,000
مخزن بیضی 5000 لیتری سه لایه28619213658,110,000
مخازن نیسانیمخازن پشت نیسانی
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بی رنگ PT18016212025,630,000
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری گازسوز بی رنگ PT17315712925,630,000
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری سفید / آبی PT2101519526,250,000
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بلند بی رنگ PT18215613325,630,000
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری گازسوز سه لایه PT17315712927,090,000

مخزن مکعبی مخزن افقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.