بروزرسانی:دوشنبه, ۵ خرداد , ۱۳۹۹
برای خدمات فنی مخزن و پمپ آب کمکتان می کنیم (کلیک کنید)
#کرونا را شکست می دهیم#درخانه می مانیم

لیست قیمت مخازن کوشا پلاست گلستان ( افقی و عمودی )

لیست قیمت مخازن کوشا پلاست گلستان

برای مشاهده لیست قیمت مخازن کوشاپلاست گلستان ادامه مطلب را مشاهده نمایید.

لیست قیمت محصولات کوشا پلاست گلستان- مخازن افقی

نام محصول طول
(سانتیمتر)
عرض
(سانتیمتر)
ارتفاع
(سانتیمتر)
قیمت
(ریال)
مخزن ۷۰ لیتری افقی تک لایه ۷۲ ۴۴ ۴۸ ۱,۲۱۰,۰۰۰
مخزن ۷۰ لیتری افقی سه لایه ۷۲ ۴۴ ۴۸ ۱,۵۵۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری افقی تک لایه ۷۰ ۵۲ ۵۵ ۱,۵۸۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری افقی سه لایه ۷۰ ۵۲ ۵۵ ۱,۸۷۰,۰۰۰
مخزن ۲۵۰ لیتری افقی تک لایه ۱۰۵ ۶۲ ۷۱ ۳,۴۱۰,۰۰۰
مخزن ۲۵۰ لیتری افقی سه لایه ۱۰۵ ۶۲ ۷۱ ۴,۰۴۰,۰۰۰
مخزن ۳۰۰ لیتری افقی تک لایه ۱۰۳ ۶۹ ۷۳ ۳,۷۹۰,۰۰۰
مخزن ۳۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۰۳ ۶۹ ۷۳ ۴,۳۳۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری افقی تک لایه ۱۳۳ ۷۵ ۸۴ ۵,۷۰۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۳۳ ۷۵ ۸۴ ۶,۸۰۰,۰۰۰
مخزن ۸۰۰ لیتری افقی تک لایه ۱۷۰ ۸۸ ۹۰ ۸,۴۵۰,۰۰۰
مخزن ۸۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۷۰ ۸۸ ۹۰ ۸,۹۸۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی تک لایه ۱۶۵ ۹۸ ۱۰۴ ۹,۷۹۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۶۵ ۹۸ ۱۰۴ ۱۰,۸۲۰,۰۰۰
مخزن ۱۲۰۰ لیتری افقی تک لایه ۱۶۶ ۱۰۳ ۱۰۹ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰
مخزن ۱۲۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۶۶ ۱۰۳ ۱۰۹ ۱۲,۲۶۰,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری افقی تک لایه ۱۹۱ ۱۱۴ ۱۱۶ ۱۵,۱۰۰,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۹۱ ۱۱۴ ۱۱۶ ۱۵,۹۹۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری افقی تک لایه ۲۱۳ ۱۲۰ ۱۲۵ ۱۸,۸۰۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری افقی سه لایه ۲۱۳ ۱۲۰ ۱۲۵ ۱۹,۸۲۰,۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری افقی تک لایه ۲۳۶ ۱۴۱ ۱۴۷ ۲۶,۱۰۰,۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری افقی سه لایه ۲۳۶ ۱۴۱ ۱۴۷ ۲۸,۲۰۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری افقی تک لایه ۲۳۰ ۱۷۵ ۱۸۳ ۵۱,۸۳۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری افقی سه لایه ۲۳۰ ۱۷۵ ۱۸۳ ۵۳,۱۷۰,۰۰۰

 

لیست قیمت محصولات کوشا پلاست گلستان- مخازن عمودی

نام محصول قطر
(ریال)
ارتفاع
(ریال)
قیمت
(ریال)
مخزن ۷۰ لیتری عمودی تک لایه ۴۵ ۶۲ ۱,۵۹۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۵۰ ۶۸ ۱,۶۷۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۵۰ ۶۸ ۲,۲۰۰,۰۰۰
مخزن ۲۲۰ لیتری عمودی  تک لایه ۶۶ ۹۶ ۲,۹۹۰,۰۰۰
مخزن ۲۲۰ لیتری عمودی  سه لایه ۶۶ ۹۶ ۳,۳۷۰,۰۰۰
مخزن ۳۵۰ لیتری عمودی بلند تک لایه ۶۶ ۱۲۷ ۳,۶۷۰,۰۰۰
مخزن ۳۵۰ لیتری عمودی بلند سه لایه ۶۶ ۱۲۷ ۴,۲۸۰,۰۰۰
مخزن ۴۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۷۹ ۱۱۶ ۴,۰۰۰,۰۰۰
مخزن ۴۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۷۹ ۱۱۶ ۴,۵۳۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۸۴ ۱۲۴ ۵,۱۰۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۸۴ ۱۲۴ ۵,۳۲۰,۰۰۰
مخزن ۶۰۰ لیتری عمودی بلند تک لایه ۷۱ ۱۸۰ ۶,۲۹۰,۰۰۰
مخزن ۶۰۰ لیتری عمودی بلند سه لایه ۷۱ ۱۸۰ ۶,۹۴۰,۰۰۰
مخزن ۷۵۰ لیتری عمودی تک لایه ۹۴ ۱۳۲ ۷,۱۶۰,۰۰۰
مخزن ۷۵۰ لیتری عمودی سه لایه ۹۴ ۱۳۲ ۷,۷۰۰,۰۰۰
مخزن ۱۱۰۰ لیتری عمودی  تک لایه ۱۰۵ ۱۵۷ ۹,۷۱۰,۰۰۰
مخزن ۱۱۰۰ لیتری عمودی  سه لایه ۱۰۵ ۱۵۷ ۱۰,۷۴۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی بلند تک لایه ۹۰ ۲۰۳ ۹,۱۵۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی بلند سه لایه ۹۰ ۲۰۳ ۹,۹۲۰,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۱۲۳ ۱۵۹ ۱۳,۰۶۰,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۱۲۳ ۱۵۹ ۱۳,۹۳۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۱۳۰ ۱۷۹ ۱۵,۴۹۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۱۳۰ ۱۷۹ ۱۵,۸۱۰,۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۱۵۴ ۲۰۵ ۲۲,۸۰۰,۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۱۵۴ ۲۰۵ ۲۳,۹۹۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۱۷۰ ۲۴۵ ۳۸,۲۱۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۱۷۰ ۲۴۵ ۳۹,۵۶۰,۰۰۰
مخزن ۷۵۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۲۱۱ ۲۳۲ ۵۵,۸۱۰,۰۰۰
مخزن ۷۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۲۱۱ ۲۳۲ ۵۷,۸۰۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۲۵۰ ۲۴۵ ۷۱,۰۳۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۲۵۰ ۲۴۵ ۷۵,۱۵۰,۰۰۰

 

موضوعات مرتبط :

Summary
Review Date
Reviewed Item
لیست قیمت مخازن کوشا پلاست گلستان ( افقی و عمودی )
Author Rating
51star1star1star1star1star

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

گفتگوی آنلاین مخزن آب دات کام