لیست قیمت مخازن کوشا پلاست گلستان ( افقی و عمودی )

لیست قیمت مخازن کوشا پلاست گلستان

لیست قیمت محصولات کوشا پلاست گلستان- مخازن افقی

نام محصول طول
(سانتیمتر)
عرض
(سانتیمتر)
ارتفاع
(سانتیمتر)
قیمت
(ریال)
مخزن ۷۰ لیتری افقی تک لایه ۷۲ ۴۴ ۴۸ ۱,۰۰۰,۰۰۰
مخزن ۷۰ لیتری افقی سه لایه ۷۲ ۴۴ ۴۸ ۱,۲۸۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری افقی تک لایه ۷۰ ۵۲ ۵۵ ۱,۳۱۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری افقی سه لایه ۷۰ ۵۲ ۵۵ ۱,۵۵۰,۰۰۰
مخزن ۲۵۰ لیتری افقی تک لایه ۱۰۵ ۶۲ ۷۱ ۲,۸۲۰,۰۰۰
مخزن ۲۵۰ لیتری افقی سه لایه ۱۰۵ ۶۲ ۷۱ ۳,۳۴۰,۰۰۰
مخزن ۳۰۰ لیتری افقی تک لایه ۱۰۳ ۶۹ ۷۳ ۳,۱۴۰,۰۰۰
مخزن ۳۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۰۳ ۶۹ ۷۳ ۳,۵۸۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری افقی تک لایه ۱۳۳ ۷۵ ۸۴ ۴,۷۱۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۳۳ ۷۵ ۸۴ ۵,۶۲۰,۰۰۰
مخزن ۸۰۰ لیتری افقی تک لایه ۱۷۰ ۸۸ ۹۰ ۶,۹۸۰,۰۰۰
مخزن ۸۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۷۰ ۸۸ ۹۰ ۷,۴۲۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی تک لایه ۱۶۵ ۹۸ ۱۰۴ ۸,۰۹۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۶۵ ۹۸ ۱۰۴ ۸,۹۵۰,۰۰۰
مخزن ۱۲۰۰ لیتری افقی تک لایه ۱۶۶ ۱۰۳ ۱۰۹ ۹,۰۱۰,۰۰۰
مخزن ۱۲۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۶۶ ۱۰۳ ۱۰۹ ۱۰,۱۴۰,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری افقی تک لایه ۱۹۱ ۱۱۴ ۱۱۶ ۱۲,۴۸۰,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۹۱ ۱۱۴ ۱۱۶ ۱۳,۲۲۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری افقی تک لایه ۲۱۳ ۱۲۰ ۱۲۵ ۱۵,۵۴۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری افقی سه لایه ۲۱۳ ۱۲۰ ۱۲۵ ۱۶,۳۸۰,۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری افقی تک لایه ۲۳۶ ۱۴۱ ۱۴۷ ۲۱,۵۷۰,۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری افقی سه لایه ۲۳۶ ۱۴۱ ۱۴۷ ۲۳,۳۱۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری افقی تک لایه ۲۳۰ ۱۷۵ ۱۸۳ ۴۲,۸۴۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری افقی سه لایه ۲۳۰ ۱۷۵ ۱۸۳ ۴۳,۹۵۰,۰۰۰

 

لیست قیمت محصولات کوشا پلاست گلستان- مخازن عمودی

نام محصول قطر
(ریال)
ارتفاع
(ریال)
قیمت
(ریال)
مخزن ۷۰ لیتری عمودی تک لایه ۴۵ ۶۲ ۱,۳۲۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۵۰ ۶۸ ۱,۳۸۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۵۰ ۶۸ ۱,۸۲۰,۰۰۰
مخزن ۲۲۰ لیتری عمودی  تک لایه ۶۶ ۹۶ ۲,۴۷۰,۰۰۰
مخزن ۲۲۰ لیتری عمودی  سه لایه ۶۶ ۹۶ ۲,۷۸۰,۰۰۰
مخزن ۳۵۰ لیتری عمودی بلند تک لایه ۶۶ ۱۲۷ ۳,۰۴۰,۰۰۰
مخزن ۳۵۰ لیتری عمودی بلند سه لایه ۶۶ ۱۲۷ ۳,۵۴۰,۰۰۰
مخزن ۴۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۷۹ ۱۱۶ ۳,۳۱۰,۰۰۰
مخزن ۴۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۷۹ ۱۱۶ ۳,۷۵۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۸۴ ۱۲۴ ۴,۲۲۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۸۴ ۱۲۴ ۴,۴۰۰,۰۰۰
مخزن ۶۰۰ لیتری عمودی بلند تک لایه ۷۱ ۱۸۰ ۵,۲۰۰,۰۰۰
مخزن ۶۰۰ لیتری عمودی بلند سه لایه ۷۱ ۱۸۰ ۵,۷۴۰,۰۰۰
مخزن ۷۵۰ لیتری عمودی تک لایه ۹۴ ۱۳۲ ۵,۹۲۰,۰۰۰
مخزن ۷۵۰ لیتری عمودی سه لایه ۹۴ ۱۳۲ ۶,۳۶۰,۰۰۰
مخزن ۱۱۰۰ لیتری عمودی  تک لایه ۱۰۵ ۱۵۷ ۸,۰۳۰,۰۰۰
مخزن ۱۱۰۰ لیتری عمودی  سه لایه ۱۰۵ ۱۵۷ ۸,۸۷۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی بلند تک لایه ۹۰ ۲۰۳ ۷,۵۶۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی بلند سه لایه ۹۰ ۲۰۳ ۸,۲۰۰,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۱۲۳ ۱۵۹ ۱۰,۷۹۰,۰۰۰
مخزن ۱۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۱۲۳ ۱۵۹ ۱۱,۵۱۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۱۳۰ ۱۷۹ ۱۲,۸۰۰,۰۰۰
مخزن ۲۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۱۳۰ ۱۷۹ ۱۳,۰۶۰,۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۱۵۴ ۲۰۵ ۱۸,۸۵۰,۰۰۰
مخزن ۳۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۱۵۴ ۲۰۵ ۱۹,۸۳۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۱۷۰ ۲۴۵ ۳۱,۵۸۰,۰۰۰
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۱۷۰ ۲۴۵ ۳۲,۶۹۰,۰۰۰
مخزن ۷۵۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۲۱۱ ۲۳۲ ۴۶,۱۳۰,۰۰۰
مخزن ۷۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۲۱۱ ۲۳۲ ۴۷,۷۷۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۲۵۰ ۲۴۵ ۵۸,۷۰۰,۰۰۰
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه ۲۵۰ ۲۴۵ ۶۲,۱۱۰,۰۰۰

 

موضوعات مرتبط :

Summary
Review Date
Reviewed Item
لیست قیمت مخازن کوشا پلاست گلستان ( افقی و عمودی )
Author Rating
51star1star1star1star1star

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.