به کلیه قیمت ها 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد