نام محصول
طول
(cm)
عرض
(cm)
ارتفاع
(cm)
قیمت
(ریال)

مخزن پلی اتیلن افقی مخزن افقی
مخزن 70 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)

تحویل فوری
7144
48
1,100,000
مخزن 70 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
7144481,000,000
مخزن 100 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
7354581,370,000
مخزن 100 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
7354581,150,000
مخزن 200 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
9960682,480,000
مخزن 200 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
9960682,110,000
مخزن 250 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
11262702,760,000
مخزن 250 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
11262702,230,000
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
10570772,990,000
مخزن 300 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
10570772,520,000
مخزن 400 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
12470773,440,000
مخزن 400 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
12470773,120,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
13579864,320,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی آبانو
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
1347885ناموجود
مخزن 500 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
13579863,900,000
مخزن 700 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
17181915,760,000
مخزن 700 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
17181915,360,000
مخزن 750 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
15590986,020,000
مخزن 750 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
15590985,630,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
1681001107,120,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی آبانو
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
17195106ناموجود
مخزن 1000 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
1681001106,400,000
مخزن 1000 لیتری با درب قفل دار
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
168100110-
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
20211011610,390,000
مخزن 1500 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
2021101169,750,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
20212413512,920,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
20212413512,190,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
24014015218,830,000
مخزن 3000 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
24014015217,630,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
25015917026,960,000
مخزن 4000 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
25015917025,700,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
24518019035,800,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه افقی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
24518019033,870,000
مخزن 5000 لیتری افقی مادولار
250190200تماس
مخزن 7500 لیتری افقی مادولار
360190200تماس
مخزن 10000 لیتری افقی مادولار
470190200تماس
مخزن 15000 لیتری افقی مادولار
720190200تماس
مخزن 20000 لیتری افقی مادولار
960190200تماس
مخزن 30000 لیتری افقی مادولار
1500190200تماس
مخزن 50000 لیتری افقی مادولار
---تماس
انواع مخازن ذخیره اسید
+مواد شیمیایی خورنده

---تماس
مخازن زیر پلهمخزن زیر پله
مخزن 500 لیتری سه لایه زیرپله
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
12888954,830,000
مخزن 500 لیتری تک لایه زیرپله
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
12888954,330,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه زیرپله
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
170901058,380,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه زیرپله
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
170901058,190,000
مخازن عمودی مخزن عمودی 2000
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
52751,510,000
مخزن 100 لیتری تک لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
52751,200,000
مخزن 220 لیتری سه لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
601022,340,000
مخزن 220 لیتری تک لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
601022,070,000
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
691322,990,000
مخزن 350 لیتری تک لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
691322,740,000
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
851193,640,000
مخزن 500 لیتری تک لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
851193,450,000
مخزن 550 لیتری سه لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
721704,210,000
مخزن 550 لیتری تک لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
721703,500,000
مخزن 900 لیتری سه لایه کروی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
1331326,340,000
مخزن 900 لیتری تک لایه کروی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
1331325,650,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (کوتاه)
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
1091456,340,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (کوتاه)
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
1091455,700,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند)
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
882126,770,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (بلند)
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
882126,480,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
1211728,560,000
مخزن 1500 لیتری تک لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
1211728,270,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
13218810,350,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
13218810,170,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
15320815,830,000
مخزن 3000 لیتری تک لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
15320815,460,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(کوتاه)
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
22216024,820,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی(کوتاه)
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
22216024,090,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(بلند)
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
18822525,290,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی (بلند)
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
18822524,690,000
مخزن 6000 لیتری سه لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
22219027,890,000
مخزن 6000 لیتری تک لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
22219026,670,000
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
24923549,700,000
مخزن 10000 لیتری تک لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
24923547,470,000
مخزن 20000 لیتری سه لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل درب کارخانه
29034089,110,000

<مخزن 20000 لیتری تک لایه عمودی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل درب کارخانه
29034086,660,000
---*
مخازن قابل دفن---تماس
مخازن مکعبیمخزن مکعبی
مخزن 230 لیتری سه لایه مکعبی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
60401253,090,000
مخزن 230 لیتری تک لایه مکعبی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
60401252,870,000
مخزن 800 لیتری سه لایه مکعبی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
17090707,120,000
مخزن 800 لیتری تک لایه مکعبی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
17090706,770,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه کتابی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
163621408,880,000

مخزن 1000 لیتری تک لایه کتابی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری
163621408,410,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه کتابی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
2157020017,910,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه کتابی
نقشه فنی (Technical Data Sheet)
تحویل فوری+حمل رایگان
2157020016,250,000
مخازن پلی اتیلن ته قیفی
مخزن قیفی 200 لیتری سه لایه74862,860,000
مخزن قیفی 200 لیتری تک لایه74862,490,000
مخزن قیفی 500 لیتری سه لایه741615,360,000
مخزن قیفی 500 لیتری تک لایه741614,670,000
مخزن قیفی 1000 لیتری سه لایه1331278,300,000
مخزن قیفی 1000 لیتری تک لایه1331277,430,000
مخزن قیفی 1500 لیتری سه لایه13316711,600,000
مخزن قیفی 1500 لیتری تک لایه13316710,390,000
مخزن قیفی 2000 لیتری سه لایه13320813,790,000
مخزن قیفی 2000 لیتری تک لایه13320812,730,000
سپتیک تانک سپتیک تانک
سپتیک تانک 5000 لیتری پلی اتیلنی
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
25019020066,580,000
سپتیک تانک 7500 لیتری پلی اتیلنی
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
36019020096,770,000
سپتیک تانک 10000 لیتری پلی اتیلنی
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
480190200130,000,000
سپتیک تانک 15000 لیتری پلی اتیلنی
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
720185200192,000,000
سپتیک تانک 20000 لیتری پلی اتیلنی
نقشه فنی ( Technical Data Sheet)
960185200253,770,000
مخزن تصفیه فاضلاب مادولار---تماس
مخازن چربی گیر سپتیک تانک
مخزن 5000 لیتری چربی گیر250185200تماس
مخزن 7500 لیتری چربی گیر360185200تماس
مخازن انبساط شوفاژخانه
مخزن انبساط
انبساط 100 لیتری فوم دار 52751,970,000
انبساط 220 لیتری فوم دار 601023,250,000
انبساط 350 لیتری فوم دار 691324,210,000
انواع وانوان
وان 60 لیتری PLکلیک کنید
737317900,000
وان 100 لیتری KU 6767401,320,000
وان 100 لیتری PL 9755261,320,000
وان 150 لیتریKU
9969411,920,000
وان 200 لیتری PL
9866512,170,000
وان 500 لیتری PL13884634,560,000
وان 500 لیتری KU14489614,560,000
وان 700 لیتری KU148100796,070,000
وان 800 لیتری PL
122116786,200,000
وان 1000 لیتری KU
211100716,470,000
وان 1000 لیتری PL210110676,470,000
وان 1300 لیتری KU212122799,760,000
وان 1500 لیتری PL2131159110,280,000
وان 2000 لیتری PL2481358715,100,000
حفاظ فلزی وان---تماس
وان چرخ دار---تماس