نام محصول
طول
(cm)
عرض
(cm)
ارتفاع
(cm)
قیمت

(ریال)

مخزن پلی اتیلن افقی مخزن افقی
مخزن 70 لیتری سه لایه افقی

7144
48
2,220,000
مخزن 70 لیتری تک لایه افقی
714448 1,530,000
مخزن 100 لیتری سه لایه افقی
735458 2,260,000
مخزن 100 لیتری تک لایه افقی
7354582,000,000
مخزن 200 لیتری سه لایه افقی 9960684,570,000
مخزن 200 لیتری تک لایه افقی
9960683,900,000
مخزن 250 لیتری سه لایه افقی 11262704,840,000
مخزن 250 لیتری تک لایه افقی 11262704,120,000
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی
10570775,210,000
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی KU
10369785,240,000
مخزن 300 لیتری تک لایه افقی 10570774,310,000
مخزن 400 لیتری سه لایه افقی
12470776,160,000
مخزن 400 لیتری تک لایه افقی
12470775,550,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی
13579867,800,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی KU 13375898,230,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی آبانو 1367988تماس بگیرید
مخزن 500 لیتری تک لایه افقی 13579866,230,000
مخزن 700 لیتری سه لایه افقی 171819110,054,000
مخزن 700 لیتری تک لایه افقی 17181919,790,000
مخزن 750 لیتری سه لایه افقی
155909811,090,000
مخزن 750 لیتری تک لایه افقی
155909810,280,000
مخزن 800 لیتری سه لایه افقی KU
170889510,880,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی
16810011012,820,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی KU
1659810913,100,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی آبانو
168100110تماس بگیرید
مخزن 1000 لیتری تک لایه افقی
16810011011,770,000
مخزن 1000 لیتری با درب قفل دار
168100110-
مخزن 1200 لیتری سه لایه افقی KU
16610311414,850,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی
20211011619,000,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی KU 19111412119,360,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی آبانو 202114116تماس بگیرید
مخزن 1500 لیتری تک لایه افقی 20211011617,850,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی
20212413523,680,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی KU
21312013024,000,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی آبانو
202124135تماس بگیرید
مخزن 2000 لیتری تک لایه افقی 20212413522,710,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی
24014015235,230,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی KU
23614115234,120,000
مخزن 3000 لیتری تک لایه افقی 24014015234,490,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه افقی 25015917050,000,000
مخزن 4000 لیتری تک لایه افقی
25015917048,760,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی
24518019066,780,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی KU
23017518864,380,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه افقی
24518019065,500,000
مخزن 8000 لیتری سه لایه افقی 32020521096,520,000
مخزن 10000 لیتری سه لایه افقی 350210220120,640,000
مخزن 10000 لیتری سه لایه افقی PT 360197219134,196,000*
مخزن 5000 لیتری افقی مادولار250190200تماس
مخزن 7500 لیتری افقی مادولار360190200تماس
مخزن 10000 لیتری افقی مادولار470190200تماس
مخزن 15000 لیتری افقی مادولار720190200تماس
مخزن 20000 لیتری افقی مادولار960190200تماس
مخزن 30000 لیتری افقی مادولار1500190200تماس
مخزن 50000 لیتری افقی مادولار ---تماس
انواع مخازن ذخیره اسید
+مواد شیمیایی خورنده
---تماس
مخازن زیر پلهمخزن زیر پله
مخزن 500 لیتری سه لایه زیرپله12888959,850,000
مخزن 500 لیتری تک لایه زیرپله12888959,160,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه زیرپله
1709010516,410,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه زیرپله
1709010514,240,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه زیرپله
2049810520,990,000
مخزن 1500 لیتری تک لایه زیرپله
2049810519,740,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه زیرپله PT 19611011722,811,000*
مخزن 1500 لیتری تک لایه زیرپله PT 19611011721,825,000*
مخازن عمودی مخزن عمودی 2000
مخزن 80 لیتری سه لایه عمودی50581,840,000
مخزن 80 لیتری تک لایه عمودی50581,680,000
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی52752,260,000
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی KU50732,660,000
مخزن 100 لیتری تک لایه عمودی52751,930,000
مخزن 150 لیتری سه لایه عمودی55853,120,000
مخزن 150 لیتری تک لایه عمودی
55852,430,000
مخزن 220 لیتری سه لایه عمودی
601024,360,000
مخزن 220 لیتری تک لایه عمودی
601023,410,000
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی
691325,080,000
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی KU
661325,190,000
مخزن 350 لیتری تک لایه عمودی 691324,360,000
مخزن 400 لیتری سه لایه عمودی KU
791215,480,000
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی
851196,430,000
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی KU
841296,440,000
مخزن 500 لیتری تک لایه عمودی
851195,930,000
مخزن 550 لیتری سه لایه عمودی
721707,520,000
مخزن 550 لیتری تک لایه عمودی 721706,480,000
مخزن 600 لیتری سه لایه عمودی بلند KU711858,410,000
مخزن 750 لیتری سه لایه عمودی KU941379,330,000
مخزن 900 لیتری سه لایه کروی
13313211,750,000
مخزن 900 لیتری تک لایه کروی
13313210,550,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (کوتاه)
10914510,086,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (کوتاه) 10914510,180,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) 8821211,980,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) KU9020812,010,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی کوتاه آبانو 109145تماس بگیرید
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (بلند)
8821211,610,000
مخزن 1100 لیتری سه لایه عمودی KU10516313,000,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی 12117215,490,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی KU
12316416,860,000
مخزن 1500 لیتری تک لایه عمودی 12316414,900,000
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند سه لایه 10820015,720,000
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند تک لایه 10820015,220,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی 13218818,720,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی KU13018419,140,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه عمودی 13218818,450,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی 15320829,300,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی بلند13525732,008,000 *
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی KU15420529,050,000
مخزن 3000 لیتری تک لایه عمودی 15320829,090,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی 18020240,673,000 *
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی بلند 15724840,673,000 *
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(کوتاه)
22216046,150,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی(کوتاه) 22216045,400,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(بلند) 18822547,640,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی (بلند) 18822546,270,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی بلند KU17025047,890,000
مخزن 6000 لیتری سه لایه عمودی
22219051,900,000
مخزن 6000 لیتری تک لایه عمودی 22219051,180,000
مخزن 7500 لیتری سه لایه عمودی KU
21123769,98,000
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی 255235 90,740,000
مخزن 10000 لیتری عمودی بلند سه لایه 210342 102,968,000 *
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی KU250250 90,990,000
مخزن 10000 لیتری تک لایه عمودی 255235 89,030,000
مخزن 15000 لیتری سه لایه عمودی PT 256340 148,769,000 *
مخزن 15000 لیتری سه لایه عمودی 255325 134,390,000
مخزن 15000 لیتری تک لایه عمودی255325 129,770,000
مخزن 20000 لیتری سه لایه عمودی 290340 169,630,000
مخزن 20000 لیتری تک لایه عمودی
290340 164,230,000
---*
مخازن قابل دفن---تماس
مخازن مکعبی و کتابیمخازن مکعبی و کتابی
مخزن 230 لیتری سه لایه مکعبی کتابی6040125 5,650,000
مخزن 230 لیتری تک لایه مکعبی کتابی6040125 5,200,000
مخزن 500 لیتری سه لایه مکعبی کتابی14250110 8,670,000
مخزن 500 لیتری تک لایه مکعبی کتابی14250110 7,760,000
مخزن 800 لیتری سه لایه مکعبی1709070 13,130,000
مخزن 800 لیتری تک لایه مکعبی 1709070 12,480,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه مکعبی خوابیده 18110169 14,310,000 *
مخزن 1000 لیتری سه لایه مکعبی کتابی16362140 16,460,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه مکعبی کتابی
16362140 14,310,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه مکعبی
21111484 21,600,000 *
مخزن 2000 لیتری سه لایه مکعبی
23112790 27,300,000 *
مخزن 2000 لیتری سه لایه مکعبی کتابی 21570200 30,110,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه مکعبی کتابی21570200 26,940,000
مخازن پلی اتیلن ته قیفیمخازن پلی اتیلن قیفی و ته قیفی
مخزن قیفی 200 لیتری سه لایه7486 5,290,000
مخزن قیفی 200 لیتری تک لایه74864,530,000
مخزن قیفی 500 لیتری سه لایه74161 9,910,000
مخزن قیفی 500 لیتری تک لایه74161 8,310,000
مخزن قیفی 1000 لیتری سه لایه133127 15,310,000
مخزن قیفی 1000 لیتری تک لایه133127 12,450,000
مخزن قیفی 1500 لیتری سه لایه133167 21,330,000
مخزن قیفی 1500 لیتری تک لایه133167 19,190,000
مخزن قیفی 2000 لیتری سه لایه133208 25,460,000
مخزن قیفی 2000 لیتری تک لایه133208 23,680,000
مخزن قیفی 3000 لیتری تک لایه158237 34,290,000*
مخزن قیفی 5000 لیتری تک لایه183287 48,700,000 *
مخزن قیفی 10000 لیتری تک لایه233327 100,000,000 *
سپتیک تانک سپتیک تانک
سپتیک تانک 5000 لیتری پلی اتیلنی250190200تماس
سپتیک تانک 7500 لیتری پلی اتیلنی360190200تماس
سپتیک تانک 10000 لیتری پلی اتیلنی480190200تماس
سپتیک تانک 15000 لیتری پلی اتیلنی720185200تماس
سپتیک تانک 20000 لیتری پلی اتیلنی960185200تماس
مخزن تصفیه فاضلاب مادولار---تماس
مخازن چربی گیر سپتیک تانک
مخزن 5000 لیتری چربی گیر250185200تماس
مخزن 7500 لیتری چربی گیر360185200تماس
مخازن انبساط شوفاژخانه
مخزن انبساط
انبساط 80 لیتری فوم دار 50582,910,000
انبساط 100 لیتری فوم دار 52753,420,000
انبساط 150 لیتری فوم دار 55854,220,000
انبساط 220 لیتری فوم دار 601025,680,000
انبساط 350 لیتری فوم دار 691327,160,000
انواع وان حمام پلاستیکی وان حمام پلاستیکی
وان حمام کوچک TP1261266966-465,110,000
وان حمام کوچک PT12012062464,963,000
وان حمام بزرگ PT15015064465,539,000
وان حمام بزرگ TP1581586967-466,010,000
وان حمام بزرگ PT16016074395,539,000
انواع وانوان
وان 60 لیتری 7373171,630,000
وان 100 لیتری KU 6767402,360,000
وان 100 لیتری PL 9755262,360,000
وان 150 لیتریKU
9969413,560,000
وان 200 لیتری PL
9866513,800,000
وان 300 لیتری KU
16595315,260,000
وان 500 لیتری PL13884638,260,000
وان 500 لیتری KU14489618,260,000
وان 700 لیتری KU1481007910,130,000
وان 800 لیتری PL
1221167811,140,000
وان 1000 لیتری KU
2111007111,750,000
وان 1000 لیتری PL2101106711,750,000
وان 1300 لیتری KU2121227917,720,000
وان 1500 لیتری PL2131159118,340,000
وان 2000 لیتری PL2481358726,490,000
حفاظ فلزی وان---تماس
مخازن بیضیمخازن پلی اتیلن بیضی
مخزن بیضی 500 لیتری سه لایه14697608,833,000
مخزن بیضی 1000 لیتری سه لایه1691277613,678,000
مخزن بیضی 2000 لیتری سه لایه2251499125,391,000
مخزن بیضی 3000 لیتری سه لایه25316311437,799,000
مخزن بیضی 5000 لیتری سه لایه28619213669,680,000
مخازن نیسانیمخازن پشت نیسانی
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بی رنگ PT18016212029,891,000
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری گازسوز بی رنگ PT17315712929,891,000
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری سفید / آبی PT2101519530,611,000
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بلند بی رنگ PT18215613329,891,000
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری گازسوز سه لایه PT17315712930,791,000