لیست قیمت مخازن پلاستیکی

لیست قیمت مخزن آب پلاستیکی افقی

لیست قیمت مخزن آب پلاستیکی عمودی

لیست قیمت مخزن آب پلاستیکی مکعبی

لیست قیمت مخزن آب پلاستیکی زیرپله

لیست قیمت وان پلی اتیلن

لیست قیمت مخازن پلی اتیلن

مخازن افقی

کلیه ابعاد به سانتیمتر می باشند.
محصول طول
L
عرض
D
ارتفاع
H
کد قیمت
(ریال)
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۷۰ لیتری ۷۱ ۴۴ ۴۸ ۷۳۰۱ ۸۱۲,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۷۰ لیتری ۷۱ ۴۴ ۴۸ ۷۱۰۱ ۶۹۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۱۰۰ لیتری ۷۳ ۵۴ ۵۸ ۷۳۰۲ ۱,۰۷۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۱۰۰ لیتری ۷۳ ۵۴ ۵۸ ۷۱۰۲ ۸۲۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۲۰۰ لیتری ۹۹ ۶۰ ۶۸ ۷۳۰۵ ۱,۷۶۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۲۰۰ لیتری ۹۹ ۶۰ ۶۸ ۷۱۰۵ ۱,۴۹۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۲۵۰ لیتری ۱۱۲ ۶۲ ۷۰ ۷۳۰۸ ۱,۹۵۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۲۵۰ لیتری ۱۱۲ ۶۲ ۷۰ ۷۱۰۸ ۱,۵۹۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۳۰۰ لیتری ۱۰۵ ۷۰ ۷۷ ۷۳۱۲ ۲,۲۴۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۳۰۰ لیتری ۱۰۵ ۷۰ ۷۷ ۷۱۱۲ ۱,۸۸۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۴۰۰ لیتری ۱۲۴ ۷۰ ۷۷ ۲,۵۸۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۴۰۰ لیتری ۱۲۴ ۷۰ ۷۷ ۲,۲۱۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۵۰۰ لیتری ۱۳۵ ۷۹ ۸۶ ۷۳۲۴ ۳,۱۵۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۵۰۰ لیتری ۱۳۵ ۷۹ ۸۶ ۷۱۲۴ ۲,۷۲۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۷۰۰ لیتری ۱۷۱ ۸۱ ۹۱ ۷۳۳۵ ۴,۱۲۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۷۰۰ لیتری ۱۷۱ ۸۱ ۹۱ ۷۱۳۵ ۳,۸۳۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۷۵۰ لیتری ۱۵۵ ۹۰ ۹۸ ۷۳۳۷ ۴,۳۱۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۷۵۰ لیتری ۱۵۵ ۹۰ ۹۸ ۷۱۳۷ ۳,۹۱۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۱۰۰۰ لیتری ۱۶۸ ۱۰۰ ۱۱۰ ۷۳۵۱ ۵,۱۵۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۱۰۰۰ لیتری ۱۶۸ ۱۰۰ ۱۱۰ ۷۱۵۱ ۴,۴۶۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۱۰۰۰ لیتری با درب قفل دار ۱۶۸ ۱۰۰ ۱۱۰ ۷۳۵۱ ۶,۳۲۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۱۵۰۰ لیتری ۲۰۲ ۱۱۰ ۱۱۶ ۷۳۵۸ ۷,۶۷۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۱۵۰۰ لیتری ۲۰۲ ۱۱۰ ۱۱۶ ۷۱۵۸ ۶,۷۱۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۲۰۰۰ لیتری ۲۰۲ ۱۲۴ ۱۳۵ ۷۳۶۴ ۹,۵۷۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۲۰۰۰ لیتری ۲۰۲ ۱۲۴ ۱۳۵ ۷۱۶۴ ۸,۱۷۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۳۰۰۰ لیتری ۲۴۰ ۱۴۰ ۱۵۲ ۷۳۷۴ ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۳۰۰۰ لیتری ۲۴۰ ۱۴۰ ۱۵۲ ۷۱۷۴ ۱۱,۹۵۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۴۰۰۰ لیتری ۲۵۰ ۱۵۹ ۱۷۰ ۷۳۸۰ ۱۹,۷۴۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۴۰۰۰ لیتری ۲۵۰ ۱۵۹ ۱۷۰ ۷۱۸۰ ۱۸,۴۲۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۵۰۰۰ لیتری ۲۴۵ ۱۸۰ ۱۹۰ ۷۳۸۳ ۲۵,۶۵۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۵۰۰۰ لیتری ۲۴۵ ۱۸۰ ۱۹۰ ۷۱۸۳ ۲۴,۲۰۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار ۷۵۰۰ لیتری ۳۷۵ ۱۹۰ ۲۰۰ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار ۱۰۰۰۰لیتری ۴۶۰ ۱۹۰ ۲۰۰ ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۱۰۰۰۰ لیتری ۳۵۰ ۲۱۰ ۲۲۰ تماس
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۱۵۰۰۰ لیتری ۴۰۰ ۲۴۰ ۲۵۰ تماس
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار ۱۵۰۰۰ لیتری ۷۱۰ ۱۹۰ ۲۰۰ ۷۸,۰۰۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار ۲۰۰۰۰ لیتری ۹۶۰ ۱۹۰ ۲۰۰ ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار ۳۰۰۰۰ لیتری ۱۴۴۰ ۱۹۰ ۲۰۰ ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
مخازن عمودی * قطر ارتفاع کد محصول قیمت
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی ۱۰۰ لیتری * ۵۲ ۷۵ ۶۳۰۱ ۱,۱۰۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی ۱۰۰ لیتری * ۵۲ ۷۵ ۶۱۰۱ ۷۸۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی ۲۲۰ لیتری * ۶۰ ۱۰۲ ۶۳۰۷ ۱,۷۱۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی ۲۲۰ لیتری * ۶۰ ۱۰۲ ۶۱۰۷ ۱,۵۱۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی ۳۵۰ لیتری * ۶۹ ۱۳۲ ۶۳۱۵ ۲,۲۱۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی ۳۵۰ لیتری * ۶۹ ۱۳۲ ۶۱۱۵ ۱,۹۹۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی ۵۰۰ لیتری * ۸۵ ۱۱۹ ۶۳۲۳ ۲,۶۲۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی ۵۰۰ لیتری * ۸۵ ۱۱۹ ۶۱۲۳ ۲,۴۷۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی ۵۵۰ لیتری * ۷۲ ۱۷۰ ۶۳۲۷ ۲,۹۷۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی ۵۵۰ لیتری * ۷۲ ۱۷۰ ۶۱۲۷ ۲,۷۵۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه کروی ۹۰۰ لیتری * ۱۳۳ ۱۳۲ ۶۳۴۵ ۴,۵۲۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه کروی ۹۰۰ لیتری * ۱۳۳ ۱۳۲ ۶۱۴۵ ۴,۰۳۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی کوتاه ۱۰۰۰ لیتری * ۱۰۹ ۱۴۵ ۶۳۵۱ ۴,۶۷۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی کوتاه ۱۰۰۰ لیتری * ۱۰۹ ۱۴۵ ۶۱۵۱ ۴,۰۶۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی بلند ۱۰۰۰ لیتری * ۸۸ ۲۱۲ ۶۳۵۰ ۴,۹۲۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی بلند ۱۰۰۰ لیتری * ۸۸ ۲۱۲ ۶۱۵۰ ۴,۴۸۵,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی ۱۵۰۰ لیتری * ۱۲۱ ۱۷۱ ۶۳۵۸ ۶,۵۵۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی ۱۵۰۰ لیتری * ۱۲۱ ۱۷۱ ۶۱۵۸ ۶,۰۲۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی ۲۰۰۰ لیتری * ۱۳۲ ۱۸۸ ۶۳۶۷ ۷,۳۶۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی ۲۰۰۰ لیتری * ۱۳۲ ۱۸۸ ۶۱۶۷ ۶,۶۷۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی ۳۰۰۰ لیتری * ۱۵۳ ۲۰۸ ۶۳۷۴ ۱۱,۹۹۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی ۳۰۰۰ لیتری * ۱۵۳ ۲۰۸ ۶۱۷۴ ۱۰,۵۴۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی کوتاه سه لایه ۵۰۰۰ لیتری * ۲۲۲ ۱۶۰ ۶۳۸۳ ۱۸,۱۲۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی کوتاه تک لایه ۵۰۰۰ لیتری * ۲۲۲ ۱۶۰ ۶۱۸۳ ۱۶,۴۹۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی بلند سه لایه ۵۰۰۰ لیتری * ۱۸۸ ۲۲۵ ۶۳۸۴ ۱۸,۱۲۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی بلند تک لایه ۵۰۰۰ لیتری * ۱۸۸ ۲۲۵ ۶۱۸۴ ۱۶,۴۹۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی سه لایه ۱۰۰۰۰ لیتری * ۲۴۹ ۲۳۵ ۶۳۹۶ ۳۶,۲۶۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی سه لایه ۱۰۰۰۰ لیتری * ۲۴۹ ۲۳۵ ۶۱۹۶ ۳۲,۸۶۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی سه لایه ۲۰۰۰۰ لیتری * ۳۰۰ ۴۲۰ * تماس
مخازن مکعبی طول عرض ارتفاع کد محصول قیمت
مخزن پلی اتیلن سه لایه مکعبی ۲۷۵ لیتری ۶۲ ۶۲ ۹۷ ۵۳۱۲ ۲,۴۲۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه مکعبی ۲۷۵ لیتری ۶۲ ۶۲ ۹۷ ۵۱۱۲ ۲,۰۶۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه مکعبی ۸۰۰ لیتری ۱۷۰ ۹۰ ۷۰ ۵۳۴۰ ۴,۸۹۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه مکعبی ۸۰۰ لیتری ۱۷۰ ۹۰ ۷۰ ۵۱۴۰ ۴,۵۹۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه کتابی ۱۰۰۰ لیتری ۱۶۳ ۶۳ ۱۴۰ ۵۳۵۰ ۶,۳۶۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه کتابی ۱۰۰۰ لیتری ۱۶۳ ۶۳ ۱۴۰ ۵۱۵۰ ۵,۹۰۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه کتابی ۲۰۰۰ لیتری ۲۱۵ ۷۳ ۲۰۰ ۵۳۶۴ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه کتابی ۲۰۰۰ لیتری  ۲۱۵ ۷۳ ۲۰۰ ۵۱۶۴ ۱۰,۹۹۰,۰۰۰
>مخزن پلی اتیلن سه لایه زیرپله ۵۰۰ لیتری KU ۱۲۸ ۸۸ ۹۵ ۳,۳۷۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه زیرپله ۵۰۰ لیتری KU ۱۲۸ ۸۸ ۹۵ ۳,۱۴۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه زیرپله ۱۰۰۰ لیتری PL ۱۷۰ ۹۰ ۱۰۵ ۵۳۵۲ ۶,۳۶۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه زیرپله ۱۰۰۰ لیتری PL ۱۷۰ ۹۰ ۱۰۵ ۵۱۵۲ ۵,۹۰۰,۰۰۰
وان پلی اتیلن طول عرض (قطر) ارتفاع کد محصول قیمت (ریال)
وان پلی اتیلن ۶۰ لیتری ۷۳ ۷۳ ۱۷ ۵۹۰,۰۰۰
وان پلی اتیلن ۱۰۰ لیتری KU ۶۷ ۶۷ ۴۰ ۹۱۸,۰۰۰
وان پلی اتیلن ۱۰۰ لیتری PL ۹۷ ۵۵ ۲۶ ۸۳۰,۰۰۰
وان پلی اتیلن ۱۵۰ لیتری KU ۹۹ ۶۹ ۴۱ ۱,۲۶۰,۰۰۰
وان پلی اتیلن ۲۰۰ لیتری KU ۱۰۰ ۶۸ ۵۱ ۱,۴۲۰,۰۰۰
وان پلی اتیلن ۲۰۰ لیتری PL ۹۸ ۶۶ ۵۱ ۱,۴۲۰,۰۰۰
وان پلی اتیلن ۵۰۰ لیتری PL ۱۳۸ ۸۴ ۶۳ ۳,۰۲۰,۰۰۰
وان پلی اتیلن ۵۰۰ لیتری KU ۱۴۴ ۸۹ ۶۱ ۳,۰۲۰,۰۰۰
وان پلی اتیلن ۷۰۰ لیتری KU ۱۴۸ ۱۰۰ ۷۹ ۳,۸۷۰,۰۰۰
وان پلی اتیلن ۸۰۰ لیتری PL ۱۲۲ ۱۱۶ ۷۸ ۴,۲۳۰,۰۰۰
وان پلی اتیلن ۱۰۰۰ لیتری KU ۲۱۱ ۱۰۰ ۷۱ ۴,۴۸۰,۰۰۰
وان پلی اتیلن ۱۰۰۰ لیتری PL ۲۱۰ ۱۱۰ ۶۷ ۴,۴۸۰,۰۰۰
وان پلی اتیلن ۱۳۰۰ لیتری KU ۲۱۲ ۱۲۲ ۷۹ ۶,۷۷۰,۰۰۰
وان پلی اتیلن ۱۵۰۰ لیتری PL ۲۱۳ ۱۱۵ ۹۱ ۷,۱۱۰,۰۰۰
وان پلی اتیلن ۲۰۰۰ لیتری PL ۲۴۸ ۱۳۵ ۸۷ ۹,۹۴۰,۰۰۰

لیست قیمت مخازن پلی اتیلن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خریدهای عمده تا 20% تخفیف از لیست قیمت مخزن/حذف پیام یا رد کردن