لیست قیمت مخازن پلاستیکی

لیست قیمت مخزن آب پلاستیکی افقی

لیست قیمت مخزن آب پلاستیکی عمودی

لیست قیمت مخزن آب پلاستیکی مکعبی

لیست قیمت مخزن آب پلاستیکی زیرپله

لیست قیمت وان پلی اتیلن

لیست قیمت مخازن پلاستیکی

مخازن افقی

کلیه ابعاد به سانتیمتر می باشند.
محصول طول
L
عرض
D
ارتفاع
H
کد قیمت
(ریال)
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی ۷۰ لیتری ۷۱ ۴۴ ۴۸ ۷۳۰۱ ۸۱۲,۰۰۰
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی ۷۰ لیتری ۷۱ ۴۴ ۴۸ ۷۱۰۱ ۶۹۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی ۱۰۰ لیتری ۷۳ ۵۴ ۵۸ ۷۳۰۲ ۱,۰۷۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی ۱۰۰ لیتری ۷۳ ۵۴ ۵۸ ۷۱۰۲ ۸۲۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی ۲۰۰ لیتری ۹۹ ۶۰ ۶۸ ۷۳۰۵ ۱,۷۶۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی ۲۰۰ لیتری ۹۹ ۶۰ ۶۸ ۷۱۰۵ ۱,۴۹۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی ۲۵۰ لیتری ۱۱۲ ۶۲ ۷۰ ۷۳۰۸ ۱,۹۵۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی ۲۵۰ لیتری ۱۱۲ ۶۲ ۷۰ ۷۱۰۸ ۱,۵۹۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی ۳۰۰ لیتری ۱۰۵ ۷۰ ۷۷ ۷۳۱۲ ۲,۲۴۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی ۳۰۰ لیتری ۱۰۵ ۷۰ ۷۷ ۷۱۱۲ ۱,۸۸۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی ۴۰۰ لیتری ۱۲۴ ۷۰ ۷۷ ۲,۵۸۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی ۴۰۰ لیتری ۱۲۴ ۷۰ ۷۷ ۲,۲۱۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی ۵۰۰ لیتری ۱۳۵ ۷۹ ۸۶ ۷۳۲۴ ۳,۱۵۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی ۵۰۰ لیتری ۱۳۵ ۷۹ ۸۶ ۷۱۲۴ ۲,۷۲۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی ۷۰۰ لیتری ۱۷۱ ۸۱ ۹۱ ۷۳۳۵ ۴,۱۲۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی ۷۰۰ لیتری ۱۷۱ ۸۱ ۹۱ ۷۱۳۵ ۳,۸۳۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی ۷۵۰ لیتری ۱۵۵ ۹۰ ۹۸ ۷۳۳۷ ۴,۳۱۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی ۷۵۰ لیتری ۱۵۵ ۹۰ ۹۸ ۷۱۳۷ ۳,۹۱۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی ۱۰۰۰ لیتری ۱۶۸ ۱۰۰ ۱۱۰ ۷۳۵۱ ۵,۱۵۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی ۱۰۰۰ لیتری ۱۶۸ ۱۰۰ ۱۱۰ ۷۱۵۱ ۴,۴۶۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی ۱۰۰۰ لیتری با درب قفل دار ۱۶۸ ۱۰۰ ۱۱۰ ۷۳۵۱ ۶,۳۲۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی ۱۵۰۰ لیتری ۲۰۲ ۱۱۰ ۱۱۶ ۷۳۵۸ ۷,۶۷۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی ۱۵۰۰ لیتری ۲۰۲ ۱۱۰ ۱۱۶ ۷۱۵۸ ۶,۷۱۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی ۲۰۰۰ لیتری ۲۰۲ ۱۲۴ ۱۳۵ ۷۳۶۴ ۹,۵۷۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی ۲۰۰۰ لیتری ۲۰۲ ۱۲۴ ۱۳۵ ۷۱۶۴ ۸,۱۷۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی ۳۰۰۰ لیتری ۲۴۰ ۱۴۰ ۱۵۲ ۷۳۷۴ ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی ۳۰۰۰ لیتری ۲۴۰ ۱۴۰ ۱۵۲ ۷۱۷۴ ۱۱,۹۵۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی ۴۰۰۰ لیتری ۲۵۰ ۱۵۹ ۱۷۰ ۷۳۸۰ ۱۹,۷۴۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی ۴۰۰۰ لیتری ۲۵۰ ۱۵۹ ۱۷۰ ۷۱۸۰ ۱۸,۴۲۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی ۵۰۰۰ لیتری ۲۴۵ ۱۸۰ ۱۹۰ ۷۳۸۳ ۲۵,۶۵۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی تک لایه افقی ۵۰۰۰ لیتری ۲۴۵ ۱۸۰ ۱۹۰ ۷۱۸۳ ۲۴,۲۰۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی سه لایه مادولار ۷۵۰۰ لیتری ۳۷۵ ۱۹۰ ۲۰۰ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی سه لایه مادولار ۱۰۰۰۰لیتری ۴۶۰ ۱۹۰ ۲۰۰ ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی ۱۰۰۰۰ لیتری ۳۵۰ ۲۱۰ ۲۲۰ تماس
مخزن پلاستیکی سه لایه افقی ۱۵۰۰۰ لیتری ۴۰۰ ۲۴۰ ۲۵۰ تماس
مخزن پلاستیکی سه لایه مادولار ۱۵۰۰۰ لیتری ۷۱۰ ۱۹۰ ۲۰۰ ۷۸,۰۰۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی سه لایه مادولار ۲۰۰۰۰ لیتری ۹۶۰ ۱۹۰ ۲۰۰ ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی سه لایه مادولار ۳۰۰۰۰ لیتری ۱۴۴۰ ۱۹۰ ۲۰۰ ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
مخازن عمودی * قطر ارتفاع کد محصول قیمت
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی ۱۰۰ لیتری * ۵۲ ۷۵ ۶۳۰۱ ۱,۱۰۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی ۱۰۰ لیتری * ۵۲ ۷۵ ۶۱۰۱ ۷۸۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی ۲۲۰ لیتری * ۶۰ ۱۰۲ ۶۳۰۷ ۱,۷۱۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی ۲۲۰ لیتری * ۶۰ ۱۰۲ ۶۱۰۷ ۱,۵۱۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی ۳۵۰ لیتری * ۶۹ ۱۳۲ ۶۳۱۵ ۲,۲۱۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی ۳۵۰ لیتری * ۶۹ ۱۳۲ ۶۱۱۵ ۱,۹۹۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی ۵۰۰ لیتری * ۸۵ ۱۱۹ ۶۳۲۳ ۲,۶۲۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی ۵۰۰ لیتری * ۸۵ ۱۱۹ ۶۱۲۳ ۲,۴۷۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی ۵۵۰ لیتری * ۷۲ ۱۷۰ ۶۳۲۷ ۲,۹۷۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی ۵۵۰ لیتری * ۷۲ ۱۷۰ ۶۱۲۷ ۲,۷۵۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی سه لایه کروی ۹۰۰ لیتری * ۱۳۳ ۱۳۲ ۶۳۴۵ ۴,۵۲۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی تک لایه کروی ۹۰۰ لیتری * ۱۳۳ ۱۳۲ ۶۱۴۵ ۴,۰۳۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی کوتاه ۱۰۰۰ لیتری * ۱۰۹ ۱۴۵ ۶۳۵۱ ۴,۶۷۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی کوتاه ۱۰۰۰ لیتری * ۱۰۹ ۱۴۵ ۶۱۵۱ ۴,۰۶۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی بلند ۱۰۰۰ لیتری * ۸۸ ۲۱۲ ۶۳۵۰ ۴,۹۲۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی بلند ۱۰۰۰ لیتری * ۸۸ ۲۱۲ ۶۱۵۰ ۴,۴۸۵,۰۰۰
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی ۱۵۰۰ لیتری * ۱۲۱ ۱۷۱ ۶۳۵۸ ۶,۵۵۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی ۱۵۰۰ لیتری * ۱۲۱ ۱۷۱ ۶۱۵۸ ۶,۰۲۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی ۲۰۰۰ لیتری * ۱۳۲ ۱۸۸ ۶۳۶۷ ۷,۳۶۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی ۲۰۰۰ لیتری * ۱۳۲ ۱۸۸ ۶۱۶۷ ۶,۶۷۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی ۳۰۰۰ لیتری * ۱۵۳ ۲۰۸ ۶۳۷۴ ۱۱,۹۹۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی ۳۰۰۰ لیتری * ۱۵۳ ۲۰۸ ۶۱۷۴ ۱۰,۵۴۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی کوتاه ۵۰۰۰ لیتری * ۲۲۲ ۱۶۰ ۶۳۸۳ ۱۸,۱۲۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی کوتاه ۵۰۰۰ لیتری * ۲۲۲ ۱۶۰ ۶۱۸۳ ۱۶,۴۹۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی بلند ۵۰۰۰ لیتری * ۱۸۸ ۲۲۵ ۶۳۸۴ ۱۸,۱۲۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی بلند ۵۰۰۰ لیتری * ۱۸۸ ۲۲۵ ۶۱۸۴ ۱۶,۴۹۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی سه لایه عمودی ۱۰۰۰۰ لیتری * ۲۴۹ ۲۳۵ ۶۳۹۶ ۳۶,۲۶۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی ۱۰۰۰۰ لیتری * ۲۴۹ ۲۳۵ ۶۱۹۶ ۳۲,۸۶۰,۰۰۰
مخزن پلاستیکی تک لایه عمودی سه لایه ۲۰۰۰۰ لیتری * ۳۰۰ ۴۲۰ * تماس
مخازن مکعبی طول عرض ارتفاع کد محصول قیمت
مخزن پلی اتیلن سه لایه مکعبی ۲۳۰ لیتری ۶۰ ۴۰ ۱۲۵ ۵۳۱۲ ۲,۲۲۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه مکعبی ۲۳۰ لیتری ۶۰ ۴۰ ۱۲۵ ۵۱۱۲ ۲,۰۵۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه مکعبی ۸۰۰ لیتری ۱۷۰ ۹۰ ۷۰ ۵۳۴۰ ۴,۸۹۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه مکعبی ۸۰۰ لیتری ۱۷۰ ۹۰ ۷۰ ۵۱۴۰ ۴,۵۹۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه کتابی ۱۰۰۰ لیتری ۱۶۳ ۶۳ ۱۴۰ ۵۳۵۰ ۶,۳۶۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه کتابی ۱۰۰۰ لیتری ۱۶۳ ۶۳ ۱۴۰ ۵۱۵۰ ۵,۹۰۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه کتابی ۲۰۰۰ لیتری ۲۱۵ ۷۰ ۲۰۰ ۵۳۶۴ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه کتابی ۲۰۰۰ لیتری  ۲۱۵ ۷۰ ۲۰۰ ۵۱۶۴ ۱۰,۹۹۰,۰۰۰
>مخزن پلی اتیلن سه لایه زیرپله ۵۰۰ لیتری KU ۱۲۸ ۸۸ ۹۵ ۳,۳۷۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه زیرپله ۵۰۰ لیتری KU ۱۲۸ ۸۸ ۹۵ ۳,۱۴۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن سه لایه زیرپله ۱۰۰۰ لیتری PL ۱۷۰ ۹۰ ۱۰۵ ۵۳۵۲ ۶,۳۶۰,۰۰۰
مخزن پلی اتیلن تک لایه زیرپله ۱۰۰۰ لیتری PL ۱۷۰ ۹۰ ۱۰۵ ۵۱۵۲ ۵,۹۰۰,۰۰۰
وان پلاستیکی  طول عرض (قطر) ارتفاع کد محصول قیمت (ریال)
وان پلاستیکی ۶۰ لیتری ۷۳ ۷۳ ۱۷ ۵۹۰,۰۰۰
وان پلاستیکی ۱۰۰ لیتری KU ۶۷ ۶۷ ۴۰ ۹۱۸,۰۰۰
وان پلاستیکی ۱۰۰ لیتری PL ۹۷ ۵۵ ۲۶ ۸۳۰,۰۰۰
وان پلاستیکی ۱۵۰ لیتری KU ۹۹ ۶۹ ۴۱ ۱,۲۶۰,۰۰۰
وان پلاستیکی ۲۰۰ لیتری PL ۹۸ ۶۶ ۵۱ ۱,۴۲۰,۰۰۰
وان پلاستیکی ۵۰۰ لیتری PL ۱۳۸ ۸۴ ۶۳ ۳,۰۲۰,۰۰۰
وان پلاستیکی ۵۰۰ لیتری KU ۱۴۴ ۸۹ ۶۱ ۳,۰۲۰,۰۰۰
وان پلاستیکی ۷۰۰ لیتری KU ۱۴۸ ۱۰۰ ۷۹ ۳,۸۷۰,۰۰۰
وان پلاستیکی ۸۰۰ لیتری PL ۱۲۲ ۱۱۶ ۷۸ ۴,۲۳۰,۰۰۰
وان پلاستیکی ۱۰۰۰ لیتری KU ۲۱۱ ۱۰۰ ۷۱ ۴,۴۸۰,۰۰۰
وان پلاستیکی ۱۰۰۰ لیتری PL ۲۱۰ ۱۱۰ ۶۷ ۴,۴۸۰,۰۰۰
وان پلاستیکی ۱۳۰۰ لیتری KU ۲۱۲ ۱۲۲ ۷۹ ۶,۷۷۰,۰۰۰
وان پلاستیکی ۱۵۰۰ لیتری PL ۲۱۳ ۱۱۵ ۹۱ ۷,۱۱۰,۰۰۰
وان پلاستیکی ۲۰۰۰ لیتری PL ۲۴۸ ۱۳۵ ۸۷ ۹,۹۴۰,۰۰۰

لیست قیمت مخازن پلی اتیلن

برای اطلاع از نحوه خرید و قیمت مخزن پلی اتیلن در تهران کلیک نمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 
تماس با مخزن آب دات کام

خریدهای عمده تا 20% تخفیف از لیست قیمت مخزن/حذف پیام یا رد کردن