فروش ویژه
683,000 تومان 642,000 تومان
فروش ویژه
682,000 تومان 650,000 تومان
656,000 تومان

وان پلی اتیلن

وان پلاستیکی ۷۰۰ لیتر

709,000 تومان
713,000 تومان
715,000 تومان
734,000 تومان
749,000 تومان
766,000 تومان

وان پلی اتیلن

وان پلاستیکی ۸۰۰ لیتر

787,000 تومان
789,000 تومان
فروش ویژه
833,000 تومان 789,000 تومان
791,000 تومان
800,000 تومان
820,000 تومان
831,000 تومان
فروش ویژه
903,000 تومان 849,000 تومان
850,000 تومان
فروش ویژه
893,000 تومان 851,000 تومان
853,000 تومان
853,000 تومان
فروش ویژه
901,000 تومان 859,000 تومان
865,000 تومان
887,000 تومان
895,000 تومان